قوم فرستان : بیو گرافی خانواده تولی جامی

این وبلاک به معرفی خودم و خانواده جامی ایجاد گردیده است

 چرا قوم احمد بیگ  :

مناطق وسیع است در شمال مرکز ولایت دایکندی و این ساحه در زمان قدیم در قید مالکیت وتام الا ختیار یک نفر بنام ( احمد بیگ ) قرار داشت هر گا ه که (بیگ) در یک کار اقتدامیکرد بقیه مردم که از اجاره کاران ، نیمه کاران ، ودهقانان آن بود برای آنان بلا درنگ بدون تحلیل وبررسی واجب الاطاعه بود  .

واین شخص مذکور هفت پسر داشته که هریک آنهارا در یک قریه روان نموده وپسران وی از هر قوم که می آمدند طالب اجاره کاری ، نیمه کاری ودهقانی میکردند برایش میدادند که این مردم در مرور زمان با موافقه (بیگ) صاحب ملکیت زمین شدند که ساحات این منطقه " شرقاً قریه پشوک هم مرز به ولسوالی اشتر لی و غرباً دهنی ولد هم مرز با منطقه وئیر منا از توابع ولسوالی خدیر وشمالاً در حدود (‌20 ) کلیو متر هم مرز با مناطق گورگه علیا وسفلی وپشتروق به مربوط ولسوالی خدیر و در حدود ( 15) کیلو متر هم مرز مشترک با مناطق میش ها وهژدی و لزیر" و از لحاظ اداری مربوط مرکز ولایت دایکندی قرار دارد که از آماری  سر شماری نفوس دفتر یو نما در سال 1385 در حدود 16000 نفر کارت وجد الشرایط رای دهی را با خود اختصاص داده که متشکل از قریجات عـــــــــمده مانندی ( پشوک ، قولقدیر ، بوکله ، اسکان و دایکزان ، جرف ، کتجیک ، شیش ها ، منایکی قول ،‌سیرک ، وسیوک شیبر میباشند و مردم این مناطق با غرور واز نظرشغلی  زراعت پیشه است . و در سال 1390 دارای 3 کلینیک صیحی و(8) باب مکتب لیسه و(4)باب متوسطه و(3)باب ابتدائیه ویک باب مدرسه دینی است که  در دوران جنگ ها وکشما کشهای داخلی  وتنظیمی بینی سالهای1375ـــــ 1383 شامل دو نفر قو مندان مشهور بنام ( غلام حسین ابرا هیمی وزوار علی صداقت و از طبقه روحانیت ( آقایان حیدر اخلاقی ،‌غلام حیدر احسانی ، وابراهیم مجاهدو سید حسینی  از شخصیت های برجسته این مناطق به شمار میرفت ).

+ نوشته شده در  شنبه دوم شهریور 1392ساعت 21:40  توسط ابراهیم منتظری  | 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

       
 
قانون رسانه های
همگانی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی :
    مادۀ اول :
 این قانون به تا سی از حکم ماده سی وچهارم قانون اساسی ورعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر ، به منظور تامین حق آ زادی فکر وبیان وتنظیم فعالیت رسانه های همگانی در کشوروضع گردیده است .
هدف :
مادۀ دوم :
اهداف این قانون عبارت اند ا ز :
۱- حمایت وتضمین حق آزادی فکر وبیان .
۲-  حمایت از حقوق ژور نالیستان و تامین شرایط فعالیت آزاد رسانه ها .
۳-  ترویج وانکشاف رسانه های همگانی  آزاد ، مستقل وکثرت گرا .
٤- فراهم نمودن زمینه مناسب برای اظهار فکر واحساس اتباع کشور توسط گفتار ، نوشته ، رسم، تصویر ، ثبت روی نوار ، تمثیل ، حرکت وسایر پدیده های علمی ، ادبی ، هنری و طبع ونشر .
    ۵- رعایت اصل آ زادی بیان ورسانه ها ی همگانی مسجل در اعلامیه جهانی حقوق بشربا نظر داشت دین مقدس اسلام .
۶- کمک بمنظور رشد سالم رسانه های همگانی به نحوی که بتوانند وسایل موثر نشر ثقافت درکشور بوده، نظریات مردم را مطابق با معیارها ، اصول وارزش های ژ ورنالیستی ( صداقت ،
     بی طرفی وتوازن ) ، انعکاس دهند .
اصطلاحات :
مادۀ سوم :
اصطلا حات آ تی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند :
۱- رسانه : وسیله یا آله انتقال پیام ، معلومات واطلاعات با استفاده از وسایل آتی می باشد :
- رسانه برقی: رادیو ، تلویزیون ،شبکه کیبلی و انتر نت  .
- رسانه چاپی : روز نامه ، جریده ( هفته نامه ، نشریه پانزده روزه ، ماهنامه ، مجله ، گاهنامه ،
فصلنامه، پوستر وبلوتن) .
 - آ ژانس خبر رسانی.
۲- رسانه های همگانی دراین قانون به انواع ذیل تقسیم میگردند :
- رسانه عامه: رسانۀ است که متعلق به عامه مردم بوده، از طریق دولت  و اعلانات تمویل و تجهیز میگردد .
-  رسانه خصوصی : رسانۀ است که متعلق به سازمانهای  سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بوده واز طرف آنها تجهیز وتمویل میگردد .
- رسانه شخصی : رسانۀ است که از طرف افراد حقیقی  تجهیز وتمویل میگردد .
٣- ژورنالیست : شخص حرفه یی و مسلکی است که ازطریق رسانه ها ، مواد ومحتوای نشراتی را ایجاد وعرضه می نماید .
٤- مطبعه : دستگاه اقتصادی و تخنیکی است که به طبع روزنامه ، مجله ، کتاب ، جریده ، ابلاغیه ، رساله ، اعلان ، پوستر، تقویم ، پست کارت  و نظایر آن میپردازد .
٥- طابع : شخص حقیقی یا حکمی است که به اساس ملکیت یا نمایندگی مالک ، متصدی بالفعل امور مطبعه باشد .
٦- ناشر : شخص حقیقی یا حکمی است که اجازه طبع و نشر آثار غیر موقوت را دارا میباشد .
٧-  نشر : عملیه انتقال پیام و خبر از طریق رسانه های همگانی است .
٨- موسسه نشراتی :  شخصیت حکمی انتفاعی است که به اساس اساسنامه تاسیس و نشرات رسانه های برقی ، چاپی ، موقوت و غیر موقوت را مطابق به اهدافش نشر و پخش مینماید .
9- نهاد آموزشی ژورنالیزم : نهادی است که به صورت کوتاه مدت یا دراز مدت به                                      آموزش مسلکی ژورنالیزم می پردازد.
10- دارالترجمه : موسسه  حکمی انتفاعی است که طبق اساسنامه ، حق دارد مطا لب و مضامینی را از زبانی به زبان دیگر ترجمه کند .
11- شرکت تبلیغات و اعلانات : شخصیت حکمی  تجارتی است که مطابق اساسنامه به تبلیغات و اعلانات می پردازد .
12- کاپی رایت : داشتن حق مالکیت معنوی و امتیاز انتشارات ثبت شده است که در مطابقت به معیار های قبول شده توسط مقرره جداگانه تنظیم می شود .
13- صاحب امتیاز : شخص حقیقی یا حکمی است که به تاسیس و تدویر رسانه های برقی ، چاپی ، آژانس خبر رسانی ، نهاد های آموزش ژورنالیزم ، مطبعه، موسسه نشراتی ، دارالترجمه و شرکت تبلیغات و اعلانات می پردازد .
14- مدیر مسوول :  شخصی است  که طور بالفعل ، مسوولیت امور نشراتی مربوط به وسایل مندرج جزء ( ١۳) این ماده را به عهده دارد .
15-   رادیو : وسیله ارتباط همگانی سمعی است .
16-   تلویزیون : وسیله ارتباط همگانی سمعی و بصری است .
17-  شبکه کیبلی : رسانه همگانی سمعی و بصری است که برنامه های گوناگون اطلاعاتی ،  تعلیمی ، تربیتی، فرهنگی و تفریحی ملی و بین المللی را برای مشترکین عرضه کند .
فصل دوم
حقوق و مکلفیت ها
آزادی فکر وبیان :
مادۀ چهارم :
    (1) هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد . طلب ، حصول و انتقال معلومات ، اطلاعات و نظریات درحدود احکام قانون بدون مداخله و محدودیت از طرف مسوولین دولتی ، شامل این حق است . این حق در بر گیرنده فعالیت آزاد وسایل پخش ، توزیع و دریافت معلومات نیز میباشد .
(2) دولت آزادی رسانه های همگانی را حمایت، تقویه وتضمین می نماید .
هیچ شخص حقیقی یا حکمی بشمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند ، فعالیت آزاد رسانه های خبری و یا معلوماتی را منع ، تحریم ، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله نماید، مگر مطابق احکام این قانون  .
مطالبه معلومات :
مادۀ پنجم :
هر شخص حق دارد ، معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنابر تقاضای اتباع کشور، معلوماتی راکه مطالبه می شود ، فراهم مینماید ، مگر اینکه معلومات مطالبه شده، راز محرم بوده، افشای آن ، امنیت ، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد ویا به حقوق دیگران صدمه وارد نماید .
حمایت قانونی :
مادۀ ششم :
(1) ژورنالیستان در اجرای فعالیت های مسلکی مربوط به شمول نشرگزارش ها و نظریات انتقادی - مورد حمایت قانونی قرار می گیرند .
(2) ژورنالیستان حق دارند از افشای منابع معلوماتی شان ، خود داری نمایند ، مگر اینکه محکمه ذیصلاح در مورد افشای آن حکم نموده باشد .
تشکل صنفی :
مادۀ هفتم :
ژورنالیستان و سایر اعضای رسانه های همگانی می توانند به منظور دفاع از منافع صنفی مربوط مطابق احکام قانون ، اتحادیه ها ، انجمن ها وکانون های مستقل صنفی را ایجاد نمایند .
فعالیت رسانه های مؤسسات خارجی :
مادۀ هشتم :
(1) اتباع کشور می توانند رسانه های همگانی مندرج ماده سوم را مطابق احکام این قانون تاسیس نمایند .
(2)  نماینده گی های سیاسی  خارجی در افغانستان با رعایت موازین دپلوماتیک میتوانند به طبع و نشر بلوتن خبری بپردازند .
(3)  نماینده گی های موسسات بین المللی وبین الحکومتی میتوانند در ساحات کار شان با کسب موافقت وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم به نشر و پخش نشرات موقوت و غیر موقوت بپردازند .
(4) موسسات غیر دولتی خارجی ( NGO’S ) که مطابق احکام قانون تأسیس شده باشند،  میتوانند درساحه کار تخصصی شان بعد از کسب اجازه وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم به مدیریت مسؤولی اتباع افغانستان ، به نشر نشرات موقوت و غیر موقوت بپردازند .
داشتن اساسنامه :
مادۀ نهم :
رسانه های همگانی ، مطابع ، موسسات نشراتی، نهاد های آموزشی ژورنالیزم ، دارالترجمه ها ، شرکتهای تبلیغات و اعلانات  مکلف اند ، فعالیت های خویش را در اساسنامه یی مربوط که در بر گیرنده اهداف ، وظایف ، صلاحیت ها ، تشکیل ، تمویل و منبع مالی باشد ، تنظیم نمایند .
امور مالی رسانه ها :
مادۀ دهم:
منابع تمویل ومصارف رسانه های همگانی علنی وشفاف می باشد. وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم به منظور ثبت عواید و مصارف وسایر امور مربوط آن طرزالعمل جداگانۀ را وضع می نماید.
فراهم نمودن تسهیلات :
مادۀ یازدهم  :
وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم به منظور تحقق فعالیت آزاد رسانه های همگانی داخلی و خارجی تسهیلات ممکنه را فراهم مینماید .
 
فصل سوم
رسانه های چاپی وبرقی
 
تأسیس رسانه های چاپی :
مادۀ دوازدهم :
(1) اتباع کشور ، احزاب سیاسی ، سازمانهای اجتماعی ، مؤسسات غیر دولتی داخلی و پناه گزینان کشور های خارجی ، میتوانند مطابق احکام این قانون رسانه های چاپی را تاسیس نمایند .
(2) رسانه های چاپی مندرج جز دوم ماده سوم این قانون بدون ثبت قبلی تاسیس ونشر شده میتوانند. درصورتیکه نشریه قبل ازثبت، نشر گردیده باشد، صاحب امتیاز مکلف است در مدت د و هفته نشریه خود را طبق احکام این قانون ثبت نماید .
 
صاحب امتیاز ومدیر مسئول :
مادۀ سیزدهم :
هر رسانه چاپی مطابق احکام این قانون ، دارای صاحب امتیاز و مدیر مسوول میباشد .
داشتن آدرس :
مادۀ چهاردهم :
رسانه چاپی ، حاوی اسم نشریه ، آدرس مشخص ، نام ومحل چاپخانه ، نام صاحب امتیاز و مدیر مسوول و تاریخ نشر آن میباشد .
درج شهرت در اثر :
مادۀ پانزدهم :
درج شهرت صاحب اثر و امضای وی در اصل نسخه حتمی میباشد .
تأسیس دستگاه ورسانه های برقی :
مادۀ شانزدهم :
اتباع کشور، احزاب سیاسی ، سازمانهای اجتماعی ، مؤسسات شخصی، تشبثات خصوصی وادارت دولتی میتوانند طبق احکام این قانون دستگاه ها ورسانه های برقی را تأسیس نمایند.
فصل چهارم
مطابع
تأسیس مطبعه :
مادۀ هفدهم :
اتباع کشور  ، احزاب سیاسی ،سازمان های اجتماعی، شرکت ها ومؤسسات غیر دولتی داخلی وخارجی وادارات دولتی افغانستان میتوانند مطابق احکام این قانون به تأسیس مطبعه اقدام نمایند ، مشروط بر اینکه جواز فعالیت را از وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم کسب نمایند .
انتقال ملکیت :
مادۀ هجدهم :
انتقال ملکیت مطبعه مجاز است ، ملکیت مطبعه به شخصی انتقال شده میتواند که واجد شرایط مندرج ماده (25) این قانون باشد .
حتمی بودن مدیریت :
مادۀ نزدهم :
آغاز فعالیت مطبعه و ادامه کار آن، بدون داشتن صاحب امتیاز و مدیر مسوول جواز ندارد .
فصل پنجم
شرایط ومکلفیت های صاحب امتیاز
شرایط صاحب امتیاز :
مادۀ بیستم :
صاحبان امتیاز رسانه های همگانی ، مطابع ، موسسات نشراتی،نهاد های آموزشی ژورنالیزم ، دار الترجمه ها وشرکت های تبلیغات واعلانات  واجد شرایط ذیل می باشند :
۱- اشخاص حقیقی :
- داشتن سند تابعیت کشور .
-  اکمال سن هجده سالگی .
-  محروم نبودن از حقوق مدنی وسیاسی به اساس حکم محکمه با صلاحیت .
2- اشخاص حکمی .
-  ثبت وراجستر در ادارات ذیربط دولتی .
- تثبیت هویت افغانی توسط ادارات ذیربط مسئوول. اشخاص مندرج فقره های (2 و3) ماده هشتم این قانون از این امر مستثنی اند .
- محروم نبودن از حقوق مدنی وسیاسی به اساس حکم محکمه باصلاحیت .
ثبت رسانه ها :
مادۀ بیست ویکم :
صاحبان امتیاز رسانه های برقی ، چاپی ، آژانس ها ، نهادهای آموزشی ژورنالیزم ، موسسات نشراتی ، مطابع، دار الترجمه ها  وشرکت های تبلیغات واعلانات واجد شرایط مندرج مواد (23 و28) این قانون مکلف اند، رسانه ها ونهاد های خودرا اعم از برقی وچاپی مطابق احکام مندرج این قانون در وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم ثبت نمایند.
ارائه معلومات غرض ثبت رسانه ها :
مادۀ بیست ودوم :
(1) صاحبان امتیاز رسانه ها، مطابع ، موسسات نشراتی ، نهاد های آموزشی ژورنالیزم، دارالترجمه ها وشرکت های تبلیغات واعلانات مکلف اند بیاننامه حاوی معلومات ذیل را به خاطر ثبت ، به وزارت اطلاعات ، فرهنگ وتوریزم تقدیم نمایند :
١- شهرت مکمل .
۲- نوع فعالیت .
۳- اسم ومحل فعالیت .
۴- هدف ومرام فعالیت .
۵- منبع تمویل  واندازه سرمایه.
(2) برای رسانه های برقی ، مطابع، آژانس ها، نهاد های آموزشی ژورنالیزم ، موسسات نشراتی ، وشرکت های تبلیغات واعلانات تثبیت کمیت وکیفیت ماشین آلات وتجهیزات برای رسانه های چاپی، تیراژ ، زبان ، نوع محتوای نشراتی ، موعد چاپ ، قطع و صحافت قبل از ثبت، حتمی میباشد .
حق مراجعه به محکمه :
مادۀ بیست وسوم :
هر گاه صاحب امتیاز، تصمیم وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم را مبنی بر عدم ثبت یا صدور جواز، مغایر احکام قانون بداند، میتواند به کمیسیون بررسی شکا یات و تخلفات ازمندرجات قانون رسانه های همگانی مراجعه نماید ، در صورت عدم قناعت، حق دارد  به پیشگاه محکمه اقامه دعوی کند .
انتقال ملکیت وامتیاز :
مادۀ بیست وچهارم  :
(1) انتقال ملکیت وامتیاز فعالیت رسانه های همگانی ، مطابع، موسسات نشراتی ، نهاد های آموزشی ژورنالیزم ، دارالترجمه ها  وشرکت های تبلیغات واعلا نات مجاز است. ملکیت یا حق به شخصی انتقال یافته میتواند که واجد شرایط مندرج این قانون باشد .
(2) درصورت وفات یا از دست دادن اهلیت حقوقی صاحب امتیاز، درمورد ملکیت مادی ومعنوی مطابق احکام  قانون مدنی واین قانون اجراآت می گردد .
(3) در صورت وفات یا از دست دادن اهلیت حقوقی صاحب امتیاز ، ملکیت معنوی او به
شخصیکه ورثه به وی توافق دا شته وواجد شرایط مندرج احکام مواد (۲۳ و ۲۸ ) این قانون باشد، انتقال می نماید .
 
فصل ششم
شرایط ومکلفیت های مدیر
مسوول
 
شرایط مدیر مسؤول:
مادۀ بیست وپنجم :
شخصی بحیث مدیر مسئوول تعیین شده میتواند که واجد شرایط ذیل باشد :
۱_ داشتن سند تابعیت کشور .
٢_اکمال سن هجده سالگی .
۳ - داشتن سند تحصیلات مسلکی یا تجربه مسلکی سه ساله.
۴- محروم نبودن از حقوق مدنی به حکم محکمه با صلا حیت .
۵-  نداشتن ماموریت رسمی دولتی ، مگراینکه نشریه مربوط دولت باشد.
مسؤولیت ازنشر مضامین:
مادۀ بیست وششم :
مدیر مسوول با نظرداشت احکام این قانون از نشر مضامین ومحتویات رسانۀ مربوط مسوول میباشد  .
رعایت حقوق انتقاد کننده وانتقاد شونده:
مادۀ بیست وهفتم  :
مدیر مسوول مکلف است تساوی حقوق انتقادکننده وانتقاد شونده را در رسانۀ مربوط رعایت نماید .
 
 
 
فصل هفتم
ایجاد کمیسیون ها
شورای عالی رسانه ها :
مادۀ بیست وهشتم :
(1) به منظور طرح وتدوین پالیسی رسانه ای،  شورای عالی رسانه ها به ترکیب وزیر مخابرات ، نماینده ستره محکمه ودو نفر نماینده از کمیسیون های مربوطه پارلمان به ریاست وزیر اطلاعات، فرهنگ وتوریزم برای مدت پنج سال ایجاد میگردد .
(2)شورای عالی  رسانه هادارای  وظایف وصلاحیت  های ذیل باشد:
1 -  طرح وتصویب پالیسی دراز مدت رسانه ای   .
2 – تعیین  اعضای کمیسیون های  رسانه های  خصوصی  و شخصی، رادیو  تلویزیون  ملی افغانستان  وآژانس اطلاعاتی باختر ازمیان شخصیت های مسلکی ، مستقل ودارای شهرت نیک .
(3) طرز کار وفعالیت  شورای عالی رسانه ها توسط طرزالعمل تنظیم میگردد .
کمیسیون رسانه های خصوصی وشخصی :
مادۀ بیست ونهم :
(1) به منظور تنظیم بهتر فعالیت  رسانه های  شخصی  وخصوصی،  کمیسیون  رسانه های  خصوصی  وشخصی به ترکیب (7) نفر عضو از میان شخصیت های مسلکی بی طرف بانظرداشت ترکیب قومی وجنسیتی برای مدت چهار سال ایجاد گردیده  ووظایف ذیل را انجام میدهند :
1-  بررسی درخواست متقاضیان رسانه های برقی و ارسال دوسیه های آنها غرض ثبت و اعطای جواز به وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم بعد از تعیین فریکونسی به موافقه وزارت مخابرات.
2- نظارت از اجراآت  رسانه ها .
3- رسیدگی به شکایات رسانه ها .
4- احاله تخلفات به کمیسیون بررسی شکایات .
5- ارائه مشوره های تخنیکی به گرداننده گان رسانه های همگانی خصوصی وشخصی .
(2) اعضای کمیسیون رسانه های خصوصی وشخصی مستحق مبلغ حق الحضور مناسب می باشند که از بودجۀ وزارت اطلاعات ، فرهنگ وتوریزم پرداخته می شود.
(3) طرز کار وفعالیت کمیسیون رسانه های خصوصی وشخصی توسط طرز العمل تنظیم میگردد  .
 
 
کمیسیون رادیو تلویزیون ملی افغانستان :
مادۀ سی ام :
 (1) به منظورتنظیم بهتر امور رادیو تلویزیون  ملی ، کمیسیون  ملی  رادیو و تلویزیون به ترکیب  (9) عضو برای مدت چهار سال ایجاد  می گردد .
(2) اعضای  کمیسیون مندرج فقره (1) این ماده با نظرداشت توازن قومی وجنسیت  متشکل از یک تن  عالم  دین ، یک تن حقوقدان ، یک تن انجینیر مسلکی ، دوتن ژورنالیست ، دوتن هنرمند ، یک تاجر ملی و یک تن نمایندۀ جامعۀ مدنی می باشد .
(3)  رئیس کمیسیون از میان  اعضا و توسط خود شان انتخاب  می شود.
(4)  کمیسیون مندرج فقره (2) این ماده دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد :
۱- پیشنهاد تقرر وعزل رئیس عمومی رادیو وتلویزیون ملی به مقام ریاست جمهوری.
۲- تائید مسؤولان ریاست های رادیووتلویزیون ملی به پیشنهاد رئیس عمومی رادیو وتلویزیون ملی.
۳- حفظ استقلال ، بیطرفی و حیثیت مسلکی رادیو و تلویزیون ملی.
 4- ترتیب وپیشنهاد بودجه  رادیو وتلویزیون ملی.
5- نظارت بر امور مالی ، اداری ونشراتی رادیووتلویزیون ملی.
۶- ارائه گزارش سالانه از فعالیت های رادیو وتلویزیون ملی به شورای عالی رسانه ها  .
۷- مذاکره با حکومت و نهاد های مدنی ومنابع کمک کننده برای جذب کمک ها و تکمیل بودجه سالانه .
۸-  نظارت از تطبیق احکام اساسنامه رادیو وتلویزیون ملی و قوانین مربوط  .
۹- نظارت از تطبیق پالیسی نشراتی تعیین شده از سوی شورای عالی رسانه ها به نحوی که ممثل تنوع قومی ، زبانی و فرهنگی همه مردم افغانستان باشد .
(5) اعضای کمیسیون رادیوتلویزیون ملی افغانستان مستحق معاش مناسب می باشند که از بودجۀ وزارت اطلاعات ،فرهنگ وتوریزم پرداخته می شود.
کمیسیون آژانس باختر :
مادۀ سی ویکم:
(1) به منظور تنظیم بهتر امور آژانس اطلاعاتی باختر، کمیسیونی  به ترکیب سه عضو برای مدت چهار سال  ایجاد  می گردد که اعضای  آن  متشکل از یک تن حقوقدان ، یک تن انجینیر مسلکی  و یک تن ژورنالیست میباشد .
(2) کمیسیون مندرج فقره (1) این ماده دارای صلاحیت های ذیل میباشد :
۱- پیشنهاد تقرر وعزل رئیس عمومی آژانس اطلاعاتی باختر به مقام ریاست جمهوری.
۲- تائید مسوولان ریاست های آژانس باختر به پیشنهاد رئیس عمومی آژانس.
۳- حفظ استقلال ، بیطرفی و حیثیت مسلکی آژانس باختر .
۴- نظارت از امور مالی ، اداری ونشراتی آژانس باختر.
۵- ترتیب وپیشنهاد بودجه .
6- تصویب اهداف نشراتی .
7- ارائه گزارش سالانه از فعالیت های آژانس باختر به شورای عالی رسانه ها .
8- مذاکره باحکومت و نهاد های مدنی ومنابع کمک کننده ، بمنظور جذب کمک ها.
9- نظارت از تطبیق پالیسی نشراتی تعیین شده از سوی شورای عالی رسانه ها.
(3)اعضای کمیسیون آژانس باختر مستحق معاش مناسب می باشند، که از بودجۀ وزارت اطلاعات، فرهنگ وتوریزم پرداخته می شود.
کمیسیون بررسی شکایات ورسیدگی به تخلفات رسانه ای:
مادۀ سی ودوم:
۱- بمنظور بررسی  شکایات ورسیدگی به تخلفات رسانه ای، کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای به ترکیب وزیر اطلاعات ، فرهنگ و توریزم بحیث رئیس،
رئیس پوهنځی ژورنالیزم ، نماینده وزارت عدلیه ، نماینده اکادمی علوم افغانستان، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نماینده اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان ، نماینده صنفی ژورنالیستان ، نماینده اتحادیۀ سینما گران افغانستان ونماینده تشکل های صنفی زنان بحیث اعضاء .
(2) اعضای کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای مندرج فقره (1) این ماده توسط مراکز و نهاد های مربوط معرفی می شوند .
(3) کمیسیون ، شکایات و تخلفات را رسیدگی مینماید.هرگاه تخلف ثابت گردد،کمیسیون میتواند حسب احوال متخلف رابه عذر خواهی مکلف نموده یا توصیه کتبی یا اخطاریه رسمی را به وی صادرنماید.در صورتیکه تخلف ایجاب تعقیب عدلی را نماید،موضوع غرض رسیدگی به مراجع عدلی محول میشود.
(4) اعضای کمیسیون بررسی شکایات ورسیدگی به تخلفات رسانه ای مستحق مبلغ حق الحضور مناسب می باشند، که ازبودجۀ وزارت اطلاعات ،فرهنگ وتوریزم پرداخته می شود.
فصل هشتم
احکام جزایی
نشر مطالب ممنوع:
مادۀ سی وسوم :
نشر مطالب ذیل در رسانه همگانی جواز ندارد :
۱- مطالبیکه مغایر با احکام دین مقدس اسلام  وتوهین  به سایر ادیان ومذاهب باشد .
۲- مطالبیکه موجب هتک حرمت و افترا به اشخاص گردد.
۳ - تبلیغ خشونت، جنگ  وسایر مواردیکه مخالف احکام قانون اساسی بوده یا قانون جزا آن را جرم دانسته باشد .
۴-  افشای هویت وتصاویر قربانیان خشونت  وتجاوز، به نحوی که به حیثیت اجتماعی آ نان صدمه وارد نماید .
مسوولیت صاحب امتیاز:
مادۀ سی و چهارم  :
صاحب امتیاز در صورتی  مسوول شناخته میشود که مخالف احکام این قانون عمل نماید .
جریمه ها:
مادۀ سی وپنجم :
(1) اشخاص حقیقی یا حکمی که بدون رعایت احکام این قانون به تاسیس وتدویر رسانه های  همگانی ، مطابع ، مؤسسات نشراتی ، نهاد های آموزشی ژورنالیزم ،  دارالترجمه ها و شرکتهای تبلیغات و اعلانات  در قلمرو افغانستان بپردازند، طور ذیل جریمه نقدی را پرداخته ومکلف به ثبت آنها درخلال دوهفته میباشد .
1- هر گاه مؤسس وتدویر کننده شخص حقیقی باشد، به ترتیب ذیل جریمه  می گردد:
- تلویزیون ، مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) افغانی .
- رادیو، مبلغ سی هزار  (۳۰۰۰۰) افغانی .
- آژانس ، مبلغ سی هزار  (۳۰۰۰۰) افغانی .
- شبکه کیبلی مبلغ یکصد هزار(۱۰۰۰۰۰)افغانی.
- نشرات چاپی ، مبلغ ده هزار(۱۰۰۰۰) افغانی .
- مطبعه، مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰۰۰۰) افغانی .
- موسسه نشراتی ، مبلغ پنجاه هزار( ۵۰۰۰۰(    افغانی.
- دارالترجمه، مبلغ بیست هزار( ۲۰۰۰۰) افغانی .
- شرکتهای تبلیغات واعلانات،مبلغ یکصدهزار( ۱۰۰۰۰۰) افغانی.
- نهاد آموزشی ژورنالیزم مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰۰۰۰) افغانی .
- کتاب ورساله مبلغ ده هزار (10000) افغانی .
2- هرگاه مؤسس وتدویر کننده شخص حکمی باشد ، به ترتیب ذیل جریمه  می گردد:
 - تلویزیون، مبلغ شصت هزار(۶۰۰۰۰)افغانی .
- رادیو ، مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰)  افغانی .
- آژانس ، مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰)  افغانی .
- شبکه کیبلی ، مبلغ یکصدوبیست هزار(۱۲۰۰۰۰)افغانی.
- نشرات چاپی ، مبلغ دوازده هزار(۱۲۰۰۰) افغانی .
- مطبعه، مبلغ شصت هزار( ٦۰۰۰۰) افغانی .
- موسسه نشراتی، مبلغ شصت هزار ( ۶۰۰۰۰) افغانی .
- دارالترجمه، مبلغ سی هزار(۳۰۰۰۰) افغانی .
- شرکتهای تبلیغات و اعلانات، مبلغ یکصدو بیست هزار( ۱۲۰۰۰۰) افغانی.
- نهاد آموزشی ژورنالیزم مبلغ شصت هزار (۶۰۰۰۰ ) افغانی .
- کتاب ورساله مبلغ دوازده هزار (12000) افغانی .
(2) هرگاه اشخاص حقیقی یا حکمی مندرج فقره (1) این ماده بعد از سپری شدن مدت دوهفته به ثبت اقدام ننماید، رسانه های همگانی مطابع، مؤسسات نشراتی، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، دارالترجمه ها وشرکت های تبلیغات واعلانات مربوط مسدود می گردند .
سلب امتیاز:
مادۀ سی وششم :         
 (1) اشخاص حقیقی یا حکمی که رسانه ای را در وزارت اطلاعات ، فرهنگ وتوریزم ثبت می نمایند، در صورتیکه از تاریخ ثبت الی مدت (9) ماه فعالیت نشراتی را آغاز ننماید، امتیاز آنها سلب می گردد  .
(2) هرگاه صاحب امتیاز بعد از آغاز نشرات، فعالیت نشراتی خود را توقف دهد ومدت (9) ماه، مجدداً به فعالیت نشراتی آ غاز ننماید، امتیاز وی سلب میگردد. درصورت فعالیت مجدد ، مکلف به طی مراحل موارد مندرج مواد  (۲۳و ۲۸) این قانون می باشد .
(3) مطابع ، موسسات نشراتی ، نهاد های آموزشی ژورنالیزم ، دارالترجمه ها و شرکتهای تبلیغات و اعلانات نیز تابع حکم مندرج فقره (2) این ماده میباشد .
فصل نهم
احکام متفرقه
حق تهیه فلم به اتباع خارجی:
مادۀ سی وهفتم  :
اتبا ع خارجی میتوانند فلم های سینما تو گرافی را در کشور تهیه نمایند ، مشرو ط بر اینکه اجازه قبلی وزارت اطلا عات ، فرهنگ و توریزم را حاصل نموده باشند .
اطلاع از تغییرات در اساسنامه:
مادۀ سی وهشتم :
(1) مسوولین رسانه های همگانی ، موسسات نشراتی ، نهاد های آموزشی ژورنالیزم ، دارالترجمه ها، مطابع و شرکت های تبلیغات واعلانات مکلف اند، هر نوع تغییراتی که درنوع فعالیت ، آدرس  وسایر مشخصات مندرج در این قانون واساسنامه مربوط وارد نمایند ، وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم را درجریان قرار دهند .
(2) مسوولین رسانه های همگانی ، مطابع ، مؤسسات نشراتی ، نهاد های آموزشی ژورنالیزم ، دارالترجمه ها وشرکت های تبلیغات واعلانات مکلف اند بخاطر معلومات احصا ئیوی ، در آغاز هر سال از ادامه یا عدم ادامه فعالیت خود ، وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم را در جریان قرار دهند .
مکلفیت نمایندگی آژانس ها ورسانه های خارجی:
مادۀ سی ونهم :
(1) نمایندگی های آژانس ها  ورسانه های همگانی خارجی که قصد فعالیت درداخل افغانستان را دارند، مکلف اند با کسب اجازه فعالیت از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ، وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریزم را کتباً از کشور مربوط ، نوع فعالیت ، مدت فعالیت ومحل فعالیت شان مطلع سازند .
(2) آژانس ها و رسانه های مندرج فقره (1) این ماده  مکلف به رعایت حکم ماده ( ۳۱) این قانون میباشند .
ثبت کتاب، رساله و ناشر:
مادۀ چهلم:
کتاب ورساله بعد از نشر توسط ناشر در وزارت اطلاعات، فرهنگ وتوریزم ثبت گردیده وصاحب امتیاز آن مکلف است از هرکتاب ،رساله ونشریه خود دو،دو نسخه به وزارت اطلاعات،فرهنگ وتوریزم وکتابخانه عامه بفرستند.
پرداخت مالیه:
مادۀ چهل ویکم:
از عواید رسانه های همگانی طبق احکام قانون مالیه اخذ می گردد.
 
تاریخ انفاذ:
مادۀ چهل ودوم :
این قانون از تاریخ نشر درجریده رسمی نافذ بوده و با انفاذ آن، قانون رسانه های همگانی منتشره جریده رسمی شماره (۸۲۴) مؤرخ (۱۵) حمـ0ـل سال ۱۳۸۳ هجری شمسی ملغی شمرده میشود
 
 
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مرداد 1392ساعت 21:11  توسط ابراهیم منتظری  | 

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مايه اصل ونصب در گردش دوران زر است

متصل خون ميخورد شيخي كه صاحب نظر است

مرد اگر مفلس شود ؛مرغ بي بال پر است

 در صف ادنا شمارند گرچه او سكندر است

دود از شعله بالا رفت؛ عيب شعله نيست

جاي چشم را آبرو نگيرد گرچه او بالا تر است

ناكس از كس بالا نشيند عيب نيست

روي در يا خس گرفته زير دريا گوهر است

آهن فولاد از يك كوره مي آيد بيرون

آن يكي شمشير شاهان ديگرش نعل خر است

كره اسپ از فراست به تعقيب مادر ميرود

كره خر از خريت پيش پيش مادر است

شست وشاهد هردو دعوا گراي كنند

پس چرا انگشت كوچك لايق انگشتر است
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مرداد 1392ساعت 20:35  توسط ابراهیم منتظری  | 

نوشته : از ابراهیم منتظری

 

لایحه وظایف ریاست مالی واداری


1- این لایحه مطابق به ریفورم اصلاحات خدمات ملکی غرض تفویض صلاحیت ها ومسولیت ها مامورین ومدیران ترتیب ووضع گردیده است.
2- ریاست اداری ومالی دربست فوق رتبه درچوکات تشکیل وزارت معارف فعالیت میکند.
3- هریک ازروسای ومدیران درراس به حیث رئیس ومدیرقراردارند.

وظایف رئیس:
. تطبیق پالیسی عمومی وزارت معارف مطابق قانون اساسی وقانون معارف.
. نظارت وکنترول ازتطبیق قانون ، مقررات ولوایح جمهوری اسلامی افغانستان.
. انکشاف وبهبود کیفیت وکمیت امورمالی واداری جهت تعلیم وتربیه عصری مطابق قانون اساسی وآگاه بودن خود رئیس ، معاونین ، مدیران ازپلان استراتیژیک ملی وپلان استراتیژیک معارف وآنرا در عمل پیاده کردن.
. ارایه گذارش به مقام وزارت ( وزیر، معینان ).
. تطبیق وعملی کردن اوامر مقام وزارت ( وزیر ، معینان ) مطایق قانون ومقررات.
. رهنمائی واشتراک عملی در ترتیب بودجه عادی وزارت.
. رهنمائی عملی درترتیب وساختارتشکیلاتی وزارت معارف مطابق ریفورم.
. ارایه بودجه وتشکیل ترتیب شده به مقام وزارت جهت تائید ومنظوری.
. دفاع ازبودجه وتشکیل ترتیب شده به وزارت مالیه وتشکیلات اداره امور.
. نظارت وکنترول از تقسیمات عادلانه تخصیصات با درنظرداشت تشکیل واحد های بودجه.
. نظارت وکنترول ازارسال به موقع تخصیصات.

مدیریت عمومی تحریرات:
ترتیب وطی مراحل فورمه های قرارداد اجبران ،ابلاغ هدایات رسمی مقام وزارت وریاست اداری به شعبات مربوطه ،کنترول حاضری مامورین واجیران ،راپورمعاشات کارمندان ریاست ،توحید راپورکارشعبات ریاست اداری و مالی بمقام وزارت.

مدیریت عمومی مالی:
مراقبت ازامورمالی ، تخصیصات ، تشکیل بودجوی ودفاع ازآن ، انتقال بست ها به اساس هدایت.

مدیریت تشکیل وبودجه :
ترتیب تشکیل وزارت پس ازمنظوری مقام ریاست دولت مطابق نیازمندی های مرکزوولایات ،تاسیس مکاتب ابتدائیه وارتقای آن به متوسطه وازمتوسطه به لیسه.

مدیریت توزیع :
تقسیم تخصیصات بواحد های دومی که ازجانب ریاست دولت وپارلمان تائید وتوسط وزارت مالیه اطلاع میگردد، فرستادن تخصیصات بعد از تجویز وزارت مالیه وثبت کامپیوتر شده باشد غرض ثبت به دفتر م 38 وم 20 به مدیریت دفتراداری.
مدیریت عمومی محاسبه نقدی:
اجرای معاشات وسایرامتیازات کارمندان اپرات مرکزومعارف شهرکابل طبق تعامل حسابی ،تطبیق اسناد معاشاتی مصارفاتی مکاتب وسایر موسسات تعلیمی.

مدیریت معاشات:
اجرای معاشات،امتیازات مرکزومکاتب شهرکابل ،حواله حقوق متقاعدین ، کرائیه ها تحسین وتقدیرنامه ها،تحسین وتقدیرنامه ها ، تطبیق تطبیق تشکیل سال جدید ریاست های مرکزی ومدیریت های مرکزی درمکاتب شهر کابل ونقل دفاتر سال 1384 به دفاتر سال 1385 .

مدیریت حوالجات :
کنترول وتطبیق حوالجات به احصائیه بصورت ماهوار ، اجرای معاشات و امتبازات معارف شهر کابل وحواله های مصارفاتی وتطبیق لوایح محاسباتی وارسال آ ن به ولایات.

مدیریت تحصیلی :
انتقال عایدات مالی ازمدارک اجرای شهادتنامه ها ، جوارکورسها ، کرایه دکاکین ،وسایر عواید به حساب دولت.

مدیریت عمومی دفتر داری:
ترتیب وثبت استحقاق های نقدی به فصول مربوطه و تطبیق آن به اسناد وزارت مالیه ، ترتیب راپورقاطیعه معارف ولایات وارسال آن به وزارت مالیه. ترتیب اسناد معاشات ، مصارفات ، ومجرائی ومعامله اسناد مذکوربه خرچ معتمدین.

مدیریت مصارفات :
اجرای سفرخرچ های داخلی ، خارجی ، قرارداد ها، خریداریها و  محسوبی اسناد آن و انتقال محصول مخابرات ، آب وبرق ، بحساب مربوطه.

مدیریت تصفیه :
تصفیه باقیات معتمدین و اشخاص ازسنوات ماضیه .

مدیریت تخصیصات :
ترتیب بودجه عادی ، تنظیم حسابات قطیعه ، صدورفورمهای ب 20 به ولایات.

مدیریت باقیات:
راپورقطیعه سالانه ولایات مرکز واحد های دومی به وزارت مالیه وتطبیق استاد محسوبی بوزارت مالیه.

مدیریت توحید راپور :
کنترول راپور مصارفاتی مرکز وواحد های دومی وانتقال پول باقیمانده وختم سال به دفتر م90.

مدیریت بخش معاش :
تصنیف فورمه های م41وم12 بیلانس وترتیب راپورهای ما هوار.
مدیریت فایلنگ :
ثبت اسناد معاشات ومصارفات مرکز ومعارف شهرکابل ، ارسال آن به وزارت مالیه ، حفظ اسناد معاشات ومصارفات درمخازن مربوطه .

مدیریت صندوق معلم :
توزیع قرضه برای معلمین ،رسیدگی ازجریان پول دورانی ، پلان تدابیری غرض تقویه بودجه صندوق معلم ، تنظیم استاد قرضه وتعقیب وصع طورماهوار.

مدیریت عمومی محاسبه جنسی
محروقات ، مفروشات ،ملبوسات وقرطاسیه باب .
مدیریت مفروشات :
ترتیب وتنظیم تمام شعبات مقامات ریاست ها ودفاتر وزارت .
مدیریت ملکیت ها :
تنظیم دفاتر جنسی ریاست ها ، تربیت مفروشات ولوازم شعبات وزارت.
مدیریت توزیع :
ثبت وتوزیع قرطاسیه باب مرکز وولایات مطابق چارت صرفیه ، ثبت و توزبع مواد سوخت زمستانی وکنترول اسناد آن .
مدیریت لیلام :
وارسی ازامورات اجناس قابل لیلام ، ترتیب وتنظیم دفتر داغمه جات .
مدیریت خدمات :
تهیه وتدارکات قرطاسیه مطبوع وغیرمطبوع ، قرارداد وسایط ترانسپورتی ، قرارداد محروقات تیل پترول ، دیزل ، میز وچوکی طلاب ، ترمیمات وتهیه مواد.
مدیریت تهیه :
فرمایشات قرطاسیه باب درمطیعه آزادی ، تهیه مواد مرکزوولایات.
مدیریت انتقالات :
تعیین اوراق ولوازم درسی قابل انتقال به ولایات ، صحافت کتب دفاترسوانح مرکزمعارف شهرکابل.
مدیریت خریداری :
تهیه وخریداری اجناس موردنیاز ، بررسی اسناد خریداری وتوظیف هئیات خریداری طبق هدایت مقامات.
مدیریت قرار داد ها :
قرارداد، کرائیه واجاره دهی ملکیت های وزارت ، کرائیه گیری تعمیرات جهت استفاده طلاب معارف شهرکابل ، ترمیم ماشین های تایب ، فوتوکاپی وکامپیتر های شعبات مرکز وواحد های دومی.
مدیریت ترانسپورت :
حفظ وفعال ساختن وسایط ، تنظیم وسایط قراردادی به منظور حمل ونقل مامورین.
مدیریت روغنیات :
اجرای حواله های روغنیات ، محاسبه ومجرائی آن دراخیرهربرج مطابق اصول حسابی .
مدیریت عراده جات :
توظیف عراده جات وکنترول خط السیر ، ترتیب ونتظیم استاد ، ثبت داغمه جات بدفترمربوطه.
مدیریت تخنیک :
ترمیم وسایط ، کنترول ورکشاپ ها ، توزیع پرزه جات برای وسایط وتهیه اسناد آن.

مدیریت اجرائیه :
کنترول حاضری ، راپورمعاشات ، ترتیب وتنظیم دوسیه ها ووارده وصادره.
مدیریت عمومی کوپراتیف معلمین:
تدارکات جنس ولوازم مورد ضرورت معلمین وکارکنان وزارت ازطریق مغازه ها و فروشات آن درمحلات مختلف شهرکابل.
مدیریت تهیه وتدارکات:
تهیه جنس از بازار ، ترتیب دوسیه های خریداری وتنظیم دفتر، ومراقبت ازدوسیه ها .
مدیریت فروشات :
تهیه راپورفروشات روزمره وجمع آوری پول آن.
مدیریت محاسبه جنسی :
ثبت اسناد حواله جات ، تنظیم امورمحاسبوی وکنترول تابلوی کوپراتیفی .
مدیریت محاسبه جنسی :
ثبت اسناد حواله ها واخذراپورفورم5.
مدیریت اداری:
کنترول حاضری پرسونل ، اکمال نیازمندی شعبات وگذارش دهی.
مدیریت عمومی مغازه مواد کوپونی :
تهیه وتدارک مواد کوپونی ازسلسله ریاست تصدی تامین احتیاجات عامه وزارت تجارت وتوزیع آن به کوپونداران مرکز وزارت.
مدیریت عمومی مغاره مواد کوپونی
تهیه وتدارکات مواد کوپونی ازسلسله ریاست تصدی تامین احتیاجات عامه وزارت تجارت وتوزیع آن به کوپونداران مرکز وزارت.
مدیریت عمومی صندوق معلم
اجرای قرضه برای معلمین مطابق لایحه ، تصفیه حسابات مقروضین ، ترتیب بیلانس ربعوار واریه آن به مرجع مربوطه.
تعقیب همواره حسابات قرضه معلمین ربعوار وسالانه.
مدیریت مالی وحسابی :
ترتیب وکنترول امورات قرضه و تکمیل اسناد.
ترتیب فورمه قرضه برای معلمین.
مدیریت عمومی کلوپ:
پذرائی مهمانان داخلی وخارجی ، ترتیب دعوتهای رسمی طبق هدایت مقام وزارت ، طبع وتوزیع غذا برای  کارکنان وزارت وکودکستان محل کار، تنظیم محافل ، تدویرکنفرانس ها ، سیمینار ها وورکشاپ های برگذارشده از طرف مقام وزارت.
مدیریت عمومی حفظ ومراقبت :
مراقبت ازنظافت تعمیرومحوطه وزارت ،حفاظت و وارسی ازسیستم کانالیزاسیون ، تشناب های تعمیر وزارت وملکیت های آن.
مریریت اجرائیه:
تنظیم دفتر حفظیه وابلاغ هدایات ، تدارکات قرطاسیه دفتر، رهنمائی پرسونل وخدمه ورعایت قوانین درعرصه کار.
مدیریت جنسی :
ترتیب دفاتر جنسی ، قید وجمع اجناس رسیده ، ترتیب فورمجات توزیع .
مدیریت فنی :
وارسی ازامور ترمیماتی دربخش گلکاری ، رنگمالی ، خیاطی ، شیشه بری وغیره.....
- وارسی ازامورآب رسانی وزارت ومکاتب شهر کابل .
- ترمیم میزچوکی والماری های دفاترمرکزی وزارت .
- ترمیم عوارض تعمیر وزارت وسایر تا سیسا ت تعلیمی شهر کابل .
- دوخت پرده های شعبات ،ودر صورت ضرورت برش وانداختن شیشه کلکین های دفاتروزارت .
- تمظیم فعالیت ومراقبت دستکاه مرکزگرمی وزارت .
- تمدید وترمیم تلیفون های شعبات مرکز وزارت ومکا تب شهرکابل .
مدیریت عمومی ارشیف:
- ارسال ومرسل مکا تیب روزمره شعبات مرکز وزارت به مراجع ذیریط .
-    ثبت مکا تیب واصله ذریعه پوسته و توزیع ان به شعبات مربوط .
-    ترتیب وتنظیم اوراق ودفاتر سنوات ماضیه به مخازن ارشیف .
مدیریت عمومی امداد خارجی :
-    جلب وجذ ب کمک های خارجی از طریق  مراجع داخلی وخارجی ، حفظ ونگهداری وتوزیع ان. فوقا لایحه وظایف ریا ست اداری ومالی ترتیب وتقدیم است.
-    
با احترام

تصویب جلسه ریاست عمومی اداری  و مالی
مالی (          )  خدمات (           )  محاسبه نقدی  (           ) محاسبه جنسی (           )  تحصیلی (         )
     دفترداری (          ) مصارفات (          ) تصفیه (           ) معاشات وحواله جات (          ) صندوق
معلم (          ) کلوپ  (           ) حفظ ومراقبت (           ) آرشیف (           ) امداد خارجی (           )
تحریرات (             )

رئیس عمومی اداری و مالی                                                  ملاحظه شد مقام محترم وزارت

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد 1391ساعت 6:49  توسط ابراهیم منتظری  | 

 

 

جزو ه آموزش: مدیریت عمو می مالی واداری

نوشته ابراهیم منتظری دایکندی                                                                                    

چرا مدیریت مالی ؟

ساز مان ها با سیستم های نظارتی وطرح ریزی مالی ضعیف ؛ معمولا دشـــــواری زیادی برای حفظ محیط پر چالش کنونی دارند .مدیران ملزم هستند تا اعتماد به نفس ودر ک لازم برای استفاده کامل از آبزار های مدیریت مالی را انکشاف دهند.

روش مدیریت مالی خوب قادر است از منابعی که مورد نیاز باری بدست آوردن مقاصد و انجام تعهدات شان به ذید خل می باشد ، بطور موئثر وکارا استفاده نماید .

روش مدیریت مالی خوب ؛ زمینه استفاده موثر وکارا از منابعی را که مورد نیاز برای به دست آ وردن مقاصد و انجام  تعهد ات شان در قبال ذیدخل ها می شند ؛ هموار مــــــــیکند . مدیریت مالی خوب برای ساز مان ؛ یک سیستم پاسخگوی به تمویل کنندگان ودیگر ذید خل ها فراهم می نماید .سازمان ها باداشتن با داشتن مدیریت مالی خوب ؛ از ساز مـــــــان های تامین کننده مالی ؛ شرکا ؛ وکسانی را که برای آنها خدمد مت میکنند ؛احترام و اعـــــــتماد بدست می آورند وکه خودمزیتی  در رقابت با منابع کمیاب بسـیار چشمگیر می باشد . مدیریت مالی خوب ؛ ساز ما ن را به سوی پایداری و تداوم مالی دراز مدت کمک می کند.

مدیریت مالی چیست ؟

مدیریت مالی ، در مورد برنامه ریزی در آمد ومصارف وتصمیم گیری می باشد که ساز مان ها را قادر می سازند  که ازنظر مالی خودشان را حفظ نمایند .مدیریت مالی ؛ صرف

در مورد حفظ و نگهداری اسناد  حـــسابداری نمی باشد مدیریت مالی ،قسمت مهم مدیریت برنامه است که نباید فقط بردوش کار مندان گذاشته شوند.

مدیریت مالی شامل :  

بو دجه بندی وبرنا مه ریزی  مالی

حسابداری مالی

تحلیل ما لی

تصمیم گیری ما لی ( کنترل نمودن ونظارت کردن )

فعا لیت 

اصول مدیریت مالی :

مدریت مالی خوب دارای اصول ذیل میبا شد :

حفظ منابع – نظاری یا منا بع ساز مان

پاسخگوی –  وظیفه قا نونی واخلاقی سپرده شده به یک فرد ؛گروب یاسازمان میبا شد تا در مورد چگونگی بودجه ؛ تجهیزات یا صلاحیت داده شده که شخصی ثالث از آن استفاده نموده ؛ تشریح دهند.

شفاقیت – ثبت نمودن معلومات مالی به طرز دقیق وصحیح ؛ ارایه آن بطور واضــــیح وروشن ، وآشکار نمودن  یا در اختیار قرار دادن آنها به کسانی که حق در خواست آنرا دارند؛ می باشد .

مبتنی بر تداوم واستواری—  نظامهای یک ساز مان باید در طول چند سال پا یدار واستوار باشند تا بتوان مقایسه ها نموده ؛ تحلیل روانها وشفافیت را تسهیل کنید

صداقت ودرستی : صداقت وقابل اعتماد بودن یک ساز مان وافرا ددر آن کاری بسیارفوق العاده است .

·       عدم کسری بو دجه --   نیاز به منا بع مالی کافی برای تحت پوشیش قرار دادن همه فعالیت های ساز مان میباشد .

·       ارائه اسناد استاند رد :  سیستم حفظ ثبت و اسناد با ید اصول واستاندارد های فبول شده بین المللی را رعایت نماید . این اسناد با ید به وسیله هر حساب دار از هر نقطه دنیا قابل در ک وفهم با شد .

·       مدیریت مالی بر آساس اجزای سازنده ذیل  استوار است :

·       اسنا د حسابداری – ثبت دقیق وصحیح از داد وستد های ( معاملات ) رخ داده تا نشان دهد که بودجه چگونه استفاده شده است.

·       برنامه ریزی مالی – به پلا نهای عملیاتی ورهبر دی ساز مان متصل شده است وبودجه ؛ اساس نظام مدیریت مالی می با شد که نقش آساسی را در ارز یانی استفاده از وجوه وسرمایه ؛ بازی می کند.

·       ارز یابی مالی – به شرطی که ساز مان یک بودجه ای را تعیین واسناد حسابداری اش را به طور شفاف وبمو قع تهیه نموده باشد . پس از این ؛ تهیه نمودن گزارشها ی مالی ؛ موضوع بسیار ساده ای میباشد که این گزارش های مالی به مدیران این اجازه را میدهند تا پیشرفت ساز مان را ارزیابی نمایند .

·       کنترلهای داخلی – سیستمی از کنترلها ، برسی ها وتوازن حساب مالی میباشد .همه این موارد جمعاّ ایشاره به کنترلها ی داخلی دارند. این موارد در یک جای گذشته می شوند تا منا بع ساز مان را حفظ نموده وخطرات داخلی را منترل کنند.

سیستمهای کاری مالی :

برای اطمینان از اینکه همه امور مالی به بطور مناسب کنترل شده ، همه ساز مان ها سیاست های کاری در این زمینه دارند. بعض مواقع این سیاست های کاری وجود دارند   .بعض مواقع این سیا ست های کاری وجود دارنداما برای دفراد داخل ساز مان نا شناخته شده اند؛ در ساز مان های دولتی ، این سیاست های کاری در شعبه های مختلف یک نواخت هستند ؛ یک نظام نامه مالی به تشریح ، بیان ونشر معلو مات در مورد سیاست های کاری مالی وپروسهای یک ساز مان کمک میکند تا مردم به آنها مراجعه کنند ؛ نظام نامه مالی شامل شامل معلومات ذیل میباشد.

·       جریان های عادی حسابداری مالی

·       کد های مرکز (مورد ) هزینه

·       جریانهای عادی حساب داری مدیریت

·       پروسه مدیریت و برنامه ریزی بودجه

·       قوانین صلا حیت ها ی تفویض شده ( چه کســـــــی میتواند چه کاری را انجام دهد )

·       پروسهای خرید وسفارش

·       بانک وپروسه های کنترل نمو دن پول نقد

·       دست مزدها ومزایای کار مندان

·       تنظیمات تفتش سا لانه

·       چگونگی رسیدگی به کلاه بر داری و بنظمی ها

·       اجرای قوا نین

تهیه نمودن جریانهای عادی مالی لازم پروسها با استفاده از فرمـــــــــــــــهای استا  ندارد تسهیل می شود. این فرم هامدارکهای طرح شده هدف داری هستند

که اطمینان را به وجود می آورند که پروسها دنبال وبه وســــــــیله افرادی که

مسئول انجام آنها هستند ، فهمیده و درک می شوند. این فرمها معمولا ، موقعی که مــعلومات قبل از انجام یک معامله  لازم باشد و به وسیله شخص ثالث تهیه  شود ، مورد اســـتفاده قرار می گیرد .یک معا مله لازم اســــــــــت که بررسی وتصویب شود یامعلومات مالی لازم است که خلاصه یا حل وفصل شوند.

بودجه چیست:

بودجه یک طرح مالی ویا عوایید پیش بینی شده می باشد  که باهد ف کنترل منابع ایجاد شده است . یک ساز مان باید مجمو عه سیاست های کاری داشته با شند  تا روند بودجه را هدایت کنند .سیاست کاری باید مشخص کند که جه کسی مسئول بودجه بندی است ؛ باچه کــــسی در طرح بودجه مشورت خواهد شد . چه موقعی شرع میشود ؛ چه کسی بودجه را تصــــــــویب خواهد کرد و چگونه بودجه نظارت وکنترل خواهد شد.

دورا ن بودجه وطرح ریزی موارد ذیل را دنبال میکنند .

1- طرح ریزی وتعیین مقاصد (چه کار های ؛ توسط چه کسانی وجه موقع  انجام خوا هد شد ؟)

 

 

 


 

                                                                                          

 

 

2- منابع مورد نیاز را مشخص می کنند ( چه منابعی ؛ دقیقا برای تطبیق طرح لازم می باشد ؟)

3-  تطبیق طرح ها ، ونظارت بر تطبیق

 


 

  

 

 

 

 

 

 

اقلام در آمد :-

بسیاری از مردم فقط به بودجه برای مصارف فکر میکنند.بودجه همچنین نشان میدهدکه چه در آمد ی را شما پیش بینی می کنید  از چه کسی . بودجه ؛ ابزار  طرح ریزی است . وقبل از اینکه بتوانید طرح ریزی کنید ؛ شما لازم است که بدانید در آمد تان چه خواهد بود . در آمد ممکن می توانند از موارد ذیل نشات بگیرند: 

·       مبالغ کمکی قول داده شده

·       مبلغ کمکی محتمل

·       بهره

·       فروش کالا ها وخدمات

·       وقایع گرد آوری اعانه (قرعه کشی )

اقلام مصارف:

بو دجه باید همه هزینه های پیش بینی شده را تحت پوشیش قرار دهند . دو نوع اقلام مصارف وجوددارد .

1-  هزینه های سرمایه ای هزینه ساختمان ، تجهیزات ، مبل ، مو تر ها وغیره می باشد . شما باید برای جایگزین نمودن اقلام مانند  موتر ها بعد از چند سال بودجه داشته باشید . موقع که شمابودجه راتنظیم میکنید ؛ شما لا زم است اقلام سرمایه ای جدید را که قرار است در آینده بخرید وآنهای را که باید همیشه پول در قبال آن پول پرداخت کنید ( ما نندی تیل موترها ) در نظر نگیرید.  

 

 

 

                      

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد 1391ساعت 6:22  توسط ابراهیم منتظری  | 

786 منجمنت اداره ویا معانی اصطلاحات اداری 1

    ـ    مشخصا ت یک اداره سا لم چیست  ؟            ـ    دراداره باید از تما م اصول  ؛  قواعد ومقررات اداری پیروی لازم صورت گیرد   .            ـ   تشکیل اداره باید باضروریات اصلی آن اداره ساز گار باشد وبا اهداف ووظایف اصلی اداره هماهنگ               واز نورم تشکیلاتی جلوگیری به عمل آید   .            ـ    درانتصاب  ؛  انتخاب  ؛  تغییر  ؛  تبدیل وتادیات کارکنان باید اصول مهم اداری مانند اصل تعادل                   تخصص ؛ مفدیت وموثمریت روابط انسانی وسلسله مراتب اداری مراعات گردد  .            ـ    اداره باید از تقلب کاری  ؛  استفاده جویی  ؛  رشوه ستانی وبروکراسی عاری باشد   .            ـ    کار به اهل کار سپرده شود   .            ـ    دراداره باید از هماهنگی سستم خوب کنترول رهبری وجود داشته واز اصول مدیریت پیروی صورت                 گیرد  

 . 2    ـ    رول مهم واسا سی که دریک اداره ایفا مینماید چه خواهند بود  ؟         ـ     جهت ایجاد یک اداره سالم رعایت از قوانین مقررات ایجاد نظم ودسیپلین  ؛  رعایت سلسله مراتب                  پا بندی به وظیفه  ؛  حس همکاری  ؛  سلوک نیک با مراجعین ضروری است  

. 3    ـ    مدیریت یا منجمنت چیست   ؟           ـ      اداره کرده افراد به شکل ما هرانه ویاهنر انجام داد ن کار توسط دیگران   .           ـ      یا عبارت از قوه است که ایجاد رهبری  ؛  راهنمای وسمت دهی رادراداره به عهده دارد  .           ـ      یا عبارت از هماهنگ ساختن تمام فعالیت های انسانی برای حصول ومقاصد خاص میباشد  

 . 4    ـ    خصوصیات منجمنت چیست  ؟            ـ     سروی  ؛  پلان گذاری  ؛  تخصیص   ؛  استخدام  ؛  هماهنگی  ؛ رهبری ؛ راپوردادن وراپور                  گرفتن است  

. 5    ـ    سلسله مراتب چیست   ؟                  عبارت ازرهبری وایجاد توازن وانسجام دراداره میباشد که به منظور انجام بهتر وظایف وتحقق                 اهداف پیشبینی شده بین آمرین وما مورین برقرارمیگردد که اوامرازبالا به پایین وگذاریش از بالا                 ازپایین به بالا ارائه میگرد د  

. 6    ـ   انگیزه چیست  ؟             سبب  ؛  باعث  ؛ علت وآنچه که کسی را به کاری بر انگیزد  .                                                             

   7    ـ    مامورکیست   ؟            شخص است که جهت اجرای وظایف اجرائیوی واداری درخدمت اداره دولتی مطابق به             به احکام قانون استخدا م میگردد 

 . 8   ـ  مکلفیت های مامور چیست   ؟           رعایت قانون ؛ سلسله مراتب  ؛ پاکنفسی ؛ تثبیت کار؛ سرعت عمل ؛ قدرت افاده تحریر

. 9   ـ  وظایف یک مامور را بیان دارید  .           رعایت اوامرآمرین  ؛ جدیت دروظیفه  ؛ صداقت ؛پشت کار وپابندی به وظیفه میباشد 

. 10  ـ  وظایف یک مدیر چیست  ؟           عبارت ازپلان گذاری ؛ ترتیب وتنظیم اموراداره رهبری سالم ونظارت ا ز امور کارکار             مندان دردفتر

11  ـ   مدیرکیست   ؟             مدیردرلغت به معنی اداره کننده وکارگردان است ودراصطلاح مدیرشخص است که              مسئولیت تنظیم نمودن عمل کرد تیم خودرا به عهده دارد 

 .  12  ـ   مفاهمه / ارتبا طات چیست  ؟             مفاهمه عبارت از انتقال معلومات ؛  نظریات ؛ پیام ها ؛ افکا ر؛ هدایا ؛ ادراک  و              احساسات استفاده ازطریق وسا یل مختلف بین طرفین میباشد  . یا عبارت ازتبادله              ادراک وتفهیم مفکوره ها وپیام ها بین طرفین می باشد  

. 13  ـ   وظایف یک اداره چیست  ؟            اتخاذتصامیم  ؛ پلان نمودن فعالیت ها وتثبیت بودجه  ؛توظیف نمودن کارمندان برای             اجرای امورمحوله ؛ نظارت ازتطبیق پلان کاری ؛ رهنمای پرسونل ؛ کنترول واستعمال             مناسب ازمنابع وو سایل ؛ تشویق پرسونل برای اجرای بهتروظایف  ؛ گوش دادن به             شکایات وپیشنهادات پرسونل ؛ تشخیص مشکلات ویافتن راه بیرون رفت از معضلات             تعقیب تصامیم اتخاذ شده ووظایف سپرده شده ؛ تهیه نمودن راپوروفعالیت های انجام شده             تامین وانکشاف ؛ احترام متقابل واعتماد میان کارمندان  ؛ کارگرفتن از ظوابط بجای             روابط ؛ مساعد ساختن زمینه برای انکشاف ومهارتهای کارمندان  

. 14  ـ  کفایت دریک اداره چیست   ؟           عبارت ازانجام دادن یک سلسله فعالیتهای است که درجهت آن ازسرمایه کم محصول ویا            نتیجه زیاد بدست آید  . یعنی نسبت محصول برسرمایه باید زیاد باشد 

 . 15  ـ  مئوثریت دریک اداره چیست   ؟           مئوثریت عبارت از یک سلسله فعالیت های است که درجهت دست یابی به اهداف مارا            کمک میکند یا مئوثریت عبارت ازانجام دادن فعالیت های درست وصحیح میبا شد 

. 16  ـ  سستم اداری افغانستان به چند قسم است   ؟          سستم اداری افغانستا ن به دوقسم است   :     1 ـ  سستم مرکزی که توسط وزرا رهبری وکنترول میشود  

 .     2 ـ  سستم ولایتی که توسط والیان رهبری وکنترول میشود   .                                                                                                

  17  ـ  احصائیه چیست  ؟           عبارت از مجموعه معلوما وارقام است که توسط نمرات واعداد نشان داده میشود ویا            علم جمع آوری  ؛ طبقه بندی وتجزیه معلوما ت به دست  آمده میبا شد 

 . 18  ـ   اداره عامه چیست   ؟              اداره عامه ازدوکلمه  ( اداره وعامه  ) ترکیب شده است   .      اداره :  عبارت ازیک سازمان اجتماعی است که برای یک سلسله اهداف گرد هم می آیند      عامه :   عبارت از تمام وزارت ها وادارات که مصروف خدمت درکشور می باشد به شمول              سه قوه  . قوه مقننه  ؛  قوه اجرائیه   ؛  قوه قضائیه و اداره عامه میباشد 

. 19  ـ   د ورنمای اداره عامه افغانستان چیست  ؟              داشتن یک اداره عامه شفاف  ؛ موثروخدمت گارمردم  

. 20  ـ   وظایف اداره خدمات ملکی چیست   ؟             طرح ونظارت ازپالیسی شرایط مربوط به استخدام  ؛ معاش  ؛ امتیازات ؛ حاضری               رخصتی  ؛ ترفیع  ؛ تقاعد ت وسایر امور مربوط به مامورین خدمات ملکی وتطبیق              آن درحدود احکام قانون ازطریق ادارات ذیربط 

 . 21  ـ   وظایف بورد تعیینات چیست  ؟            تشخیص وپیشنهاد استخدام ؛ ترفیع ؛ تبدیل  ؛ تقاعد  ؛ رفع تقاعد وسایرامورذاتی             مامورین عالی رتبه خدمات ملکی جهت منظوری به رئیس جمهور  ؛ مطالعه و             معلومات درمورد بست های خالی وزارت خانه ها وادارات دولتی تصویب معیارهای             وظایف  ؛ اعلانات ترتیب فهرست مختصروانتصاب نهای کاندیدان ومراقبت ازجریان             تعیینات رقابتی دروزارت خانه ها  

 . 22  ـ  وظایف دارالانشا اصلاحات اداری چیست            دارالانشااصلاحات اداری دراموراجرائیوی ؛ مالی واداری فعالیت مینماید وجریان تطبیق            برنامه ها پروژه ها وفعالیت های اصلاحات اداری راارزیابی ونظارت نموده وگزارش            آنرا به رئیس کمیسیون ارائه مینماید وطبق لایحه مربوط تحت اثررئیس کمیسون میباشد 

. 23  ـ  اهداف اصلاحات اداری چیست   ؟         ـ  ایجاد اداره سالم ازطریق طرح وتطبیق اصلاحات در سستم اداری کشور  .         ـ  تثبیت وظایف خدما ت ملکی   .         ـ  استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت  ؛ لیاقت وشایستگی   .         ـ  تنظیم اساسات امورذاتی وطرز فعالیت مامورین خدما ت ملکی  

 . 24  ـ  پی ؛ آ ر ؛ آ ر (  p . r . r  ) چیست  ؟   برنامه موقتی است به منظوربلند بردن سطح موثریت اداره  ؛ ادغام وظایف مشابه ارتقای            ظرفیت های کاری مامورین ؛ نصب مامورین به اساس لیاقت وشایستگی زطریق رقابت            آزاد سپردن کار به اهل کار که دارای دومرحله میبا شد  .     الف . آماده ساختن پست های کلیدی وزارت خانه ها  ؛ ترتیب تشکیل بست ها ولایحه وظایف  .      ب  .  تشخیص پست های پیشنهاد شده توام بالا یحه وظایف  ؛ پرداخت معاش اضافی موقت 

 . 25  ـ  اهداف کمیسیون را واضح نماید   .      الف  .  رهبری سستم اداره عامه درکشور                                    ب   .   انجام تشکیلا ت اداری دولت   .       ج   .  تنظیم واصلاح امور مامورین دولت  .       د    .  تنظیم واصلاح بهتر امور اداره دردستگا ه دولت

 26  ـ  ایجاد کمیسین به اساس کدام فیصله وفرمان تاسیس گردید  ؟           ایجاد کمیسیون به اساس فیصله جامعه جهانی وتوافقات بن به تصویب وبه اساس فرمان            ( 257 ) مورخ  3 /2 /81 13  منظورگردیده است 

. 27  ـ  وظایف کمیسیون را تشریح نما ئید   ؟           تطبیق پالیسی دولت جهت ایجاد یک اداره سالم غیرسیاسی  ؛ سپردن کار به اهل کار            تشخیص پیشنهاد ومامورین عالی رتبه به اساس پیشنهاد ومتکی به معیار لیاقت  ؛ نظارت            ازتقرر مامورین پاین رتبه ملکی  ؛ نظارت ازتطبیق پروگرام اصلاحات اداری  

 . 28  ـ  علایم های ریفورم اداری چیست   ؟             ازبین رفتن تشکیلا ت کهنه وغیر مئوثر ؛ ازبین بردن بیکاری مخفی  ؛ انکشاف سستم             اداره عامه معاصر ؛ توسعه انواع ارزیابی جدید وشغل سازی  ؛ استخدام به اساس شیوه             رقابت آزاد به هدف مندی انکشاف ظرفیت ها ازبین بردن فساد اداری ؛ ایجاداداره بدون             تبعیض ؛ بالا بردن ظرفیت های کاری منابع بشری وبوجود آوردن رفاهیت همگانی             با افراد 

 . 29  ـ  رویش های مدیران  ( منیجران  )            یک مدیر روش های مختلف رابرای انجام اهداف نهای دراداره بکارمیبرد وتوانای همین            قرارذیل است   :         ـ  مدیرهدف گرا :  این نوع مدیران کارخودرا بادقت پلان مینماید وبا اهداف معقول وسنجیده            شده کارهارابه پیش میبرد   .         ـ  مدیرمباحثوی  :  این نوع مدیران خوش دارند که فعالیت ها وکارهای اداره خودرابامباحثه            به پیش میبرند ونظریات کارمندان را اخذ وبعدازآن تصمیم میگرند که بصورت عموم به            آنها مدیران خوب گفته میشود  .         ـ  مدیربا روش سهل انگار   :  این مدیران با کارمندان خودمثل سمارق معامله میکند یعنی            آنها رادرتاریکی نگهمیدارند ودرباره هیچ چیزی معلومات نمیدهند ازکارمندان میترسند و            ودرمورد پیشرفت خود شک دارند   .         ـ  مدیرا ن باریش اغفال کننده   :   این مدیران چال بازاند هیچکس د رباره اهداف اونمی             فهمد وتنها د رمورد کار خود فکرمیکیند  .        ـ رویش باجبروزور  :   این مدیر دکتا تور بوده واداره خود راباقسم نظامی پیش برده و           حتی اجازه سوال رانمی دهد هیچ پیشرفت کارمندان رادر نظرندارد بنأ کارمندان مجرب            وظیفه راترک میکنند 

. 30     ـ  روش گروهی  .                 این مدیرازاخذ تصمیم می ترسد مجالس رادایرمیکند تاتصمیم رابقسم گروپی و                 مجموعی بگیرد اما بدون نتیجه میماند وبه خاطرازدست دادن وظیفه خود میترسد و                 آرزودارد که تاخطرات اداری را به اعضای اداره خود تقسیم کند 

. 31   ـ   مراحل شش گانه حل مشکل قرار ذیل است  .          ـ  درک مشکل  .  ـ  تشخیص واقعی مشکل  .  ـ  ضرورت اصلی چیست 4

 32  ـ  حصول معلومات مجموعی   :        ـ  طرح سوال درست   .   ـ   قایل شدن اهمیت به مشوره مردم 33  ـ  ریشه یابی مشکل  :        ـ    تشخیص اصل موضوع وپیداکردن خلا   .  ـ   پیداکردن راه حل مختلف   .         ـ   تحریک مغزی   .   ـ   طرح سوالات به خاطر پیداکردن راه های حل   

 . 34  ـ  ارزیابی راه های حل  :        ـ موافق بود ن بااین راه حل   .   ـ   نکات مثبت ومنفی راه حل  

 . 35  ـ  انواع واقسام بررسی   ؟           تحلیل گران بررسی ونظارت را به دوبخش تقسیم نموده اند   :       1 ـ  بررسی ونظارت درکار   .   2  ـ  بررسی وتاثیرات آن بالای پروگرام وپلان

. 36  ـ  نظارت درکارچیست   ؟          این نوع نظارت درباره استفاده اثرازتطبیق پلان هااجراات وفعالیت های انجام شده           صورت میپذیرد ویا انکه چطوربین این نوع فعالیت انجام شده معلومات رافراهم مینمائید           که این عملیه نظارت را برای پیشرفت اداره مشخص نموده اند که پلان کاررا منظم مینما           ید برای پرابلم ها راهای حل سنجیده ووظایف داده شده مطابق پلان طرح شده صورت م           میگرد واهداف اصلی توسط بررسی ونظارت به دست می آیند وعموما برای انکشاف           اقتصادی دریک پروژه ازنظارت کار استفاده میگردد  

. 37  ـ  بررسی وتاثیرات بالای پروگرام   :         ـ  نظارت باید که از پیشبرد وانکشاف یک اداره هدف معین را باخود داشته باشد تاثیرات           عمیق رابالای پروگرام معین وارد میسازد . وقتی نظا رت به پایه اکمال میرسد این نوع            نظارت رابنام تاثیرات بالای پروگرام مسمی مینماید که منتج به عوامل ذیل میگرد د  .         ـ  پیشرفت فعالیت هارا واضح میسازد  .  ـ  معلومات وتحقیقات بیشتررا واضح میسازد .         ـ  ضرورت های اداری یک اداره رامشخص نموده و به خاطر به دست آوردن هد ف اصلی            زمینه را مهیا میسازد  

 . 38  ـ  اجزای اصلی سستم بررسی ونظارت چیست   ؟             برای هر فعالیت یک نمونه انتخاب میگردد تا ازطریق همین نمونه که شاخص معین             برای فعالیت ها بوده ونظر به پلان داده شده اجرامیگردد  .  جمع آوری معلموما ت برای             نظارت وبررسی یک جزحتمی بوده از طریق جمع آوری معلومات برای نظارت و             بررسی ومقصد اصلی بررسی ونظا رت برای یک اداره معین مسئولین این است که             معلوما ت برای اخذ تصامیم را در وقت مناسب فراهم نمایند  . واین یک پروسه است که             توسط آن تمام اشخاص وافراد مربوط یک اداره میتواند نقاط مثبت وضعیف خودرا             بررسی ونظارت نمایند ودرصورت ضرورت اصلاحات لازم را درپروگرام وارد نمایند             وهم چنان نظارت کلید موفقیت یک پلان است .             اگر از آن بصورت درست استفاده شود جهت ارزیابی آنقدر ضرورت محسوس نمیگردد

 39  ـ  ارزیابی چیست   ؟        ـ   ارزیابی عبارت ازتحلیل کار انجام شده بوده برای بد ست آوردن هدف معین استفاده             میگردد چطور این هد ف بد ست می آید وچه علت ها وجود دارد که هد ف وفعالیت ها 5         به مقصد اصلی نمیرسد تحلیل وتجربه این دو پروسه را بنام ارزیابی یاد مینمایند  .  ارزیابی          عموما به قسم رسمی ومنظم صورت میگرد وعموما جریان وآخر کار صورت میگرد   و        به هداف ومقاصد اصلی اجراات نموده وازتجارب گذشته استفاده میگردد وپلان آینده راطرح         می نمایند ودرسستم نظارت وبررسی برای احیای دوباره موقع موجود بوده تا پروگرام را        تجدید نمایند واما در رزیابی موقع وجود ندارند تا پلان ترتیب شده را تجدید نمایند مطابق تجا        رب گذشته در آینده پلان ساخته شود سستم ارزیابی یک اداره ویا یک پروژه توسط یک یادو         نفر خارج از یک اداره صورت میگرد  .  ارزیابی طریقه یا اصولی است که اهداف یک        اداره مسیر اصلی خویش را نمپیموده ارزیابی میگردد وبررسی ارزیابی یک اداره رانظر به         به معیار آن مقایسه می نمایند  

. 40  ـ  استراتیژی چیست  ؟             عبارت ازچگونه رسیدن یک اداره به دید گا آن می باشد ویا استراتیژی عبارت ازمکانزم             رسیدن به مقصد اداره میباشد یا به عبا رت از عملکرد ها ی اند که در به د ست آورد ن             اهداف انکشافی کمک مینمایند  

 . 41  ـ  پالیسی چیست   ؟           به معنی خط مش  ؛ کاردانی وتدبیر بوده ودرهرسطح میتواند مورد استفاده قرار میگرد

. 42  ـ  هدف چیست   ؟           عبارت ازنتیجه نها ی یک عمل پیشبینی شده راگویند  

 . 43  ـ  اهداف چیست   ؟           عبارت از فعالیت های جداگانه است که اجراات معین معیاد ها برای تکمیل فعالیت را             تعیین مینماید وبا د ست آوردهای قابل سنجش وقا بل پیمایش ارتباط داشته با شد  . 44  ـ  پلان ستراتیژیک چیست   ؟           ودورنمای فعالیت های عمده وزارت یا اداره راجهت نیل به اهداف معین میسازد معمولا            برای سه سال پنچسال وبالا تراز آن طرح ودرهر سال بررسی وتعدیل میگردد این پلان            مطابق اولویت های انکشافی دولت بنا می یابد 

  . 45  ـ  ارزیابی ومانیتورینگ چیست    ؟        ـ   تلاش منظم درجهت رسیدن به اهداف استندرد مقایسه استندرد های ازقبل تعیین شده  .         ـ    بررسی چگونگی پیشرفت کار جمع آوری دیتا یا معلومات ها ازسطح پیشرفت کار که             اساسی ازآن جلوگیری واز تخلفات مصارف وضیاع زمان است وشامل چهار مرحله             می باشد   .         ـ   تعیین معیار های کنترول   .   ـ   سنجش عملکرد ها د ربرابر معیارها   .           ـ   تشخیص انحرافات احتمالی وتحلیلی علل آنها   .  ـ    اقداما ت اصلا حی  

 . 46   ـ  معیار چیست   ؟            به معنی اندازه بوده ومطابق پالیسی دولت وخصوصیات واداره وضع وتطبیق میگردد

 47  ـ  سستم چیست   ؟          عبارت ازیک مجموعه است که ازچندین جز مرتبط تشکیل یافته ویک جا باهم کار میکند   6                   طوریکه با ایجاد نقص دریک جز آن تمام سستم متئاثر میگردد اما از نقطه نظر اداره و           منجمنت سستم عبارت از مجموعه ارگانها وبخش های مختلف داخلی یک اداره میبا شد که            بخاطر رسیدن به اهداف مشخص ومشترک ازیک سلسله قواعد ومقررات مشخص پیروی             نموده ویک جا با هم فعالیت مینما یند 

  . 48  ـ   پروژه چیست   ؟              فعالیت هد فمند انه که دارای بودجه ؛ تشکیل  ؛ پلان کارومعیار مشخص داشته ودارای             نتا ئیج معین میباشد. عبارت از پلان گذاری وفعالیت طرح شده جهت نایل  شدن به اهداف            است  . درپروژه شروع وختم فعالیت وبودجه آن مشخص میباشد 

 . 49  ـ  قرارداد چیست   ؟            عبارت از یک عمل حقوقی دوجانبه است که با توافق اراد ه طرفین صورت میگرد و             عقد وفسخ آن رضایت طرفین ضروری است  

 . 50  ـ  عریضه چیست   ؟            سندتحریری راگویند که به موجب آن شخص پیرامون حل مشکلات رسمی وشخصی             خویش به مقام ذیصلاح ترتیب مینماید

   . 51  ـ  استعلام چیست   ؟             سندی راگویند که به موجب آن معلوما ت پیرامون موضوع از مرجع مربوط مطالبه             میگرد د  

. 52  ـ  تشکیل چیست   ؟           تقسیم وطبقه بندی وظایف  ؛ تفویض اختیارات  ؛ تثبیت مسولیت وتعیین روابط منطقی            یک اداره میباشد 

 . 53  ـ  اسناد تقنینی چیست   ؟           عبارت از قواعد ومقرراتی است که روابط بین افراد جا معه را تنظیم مینماید ودارای مئو            یده میباشد  .  یا به عباره دیگر قانون عبارت از سند حقوقی است که حقوق  ؛ وجا ییب               صلا حیت ها  ؛ مکلفیت ها وامتیازات افراد جامعه را تنظینم نموده ومراحل آن از جانب            ارگان های مربوط طرح شده وبعد ازارزیابی وزارت عدلیه وتائید شورای وزیران یا کا            بینه ومنظوری رئیس جمهور نافذ گردیده ودرجریده رسمی نشر شده وقابلیت تطبیق راپیدا            میکند  

 . 54  ـ  حقوق به چند دسته تقسیم شده است   ؟           حقوق به سه دسته تقسیم شده است   :      1 ـ  حقوق طبیعی مانند استفاده ازهوا وروشنی  .  2  ـ حقوق مدنی که به دوکتگوری تقسیم شده          الف  ـ حقوق عام  .  ب  ـ  حقوق خاص          حقوق عام   :  مانند قانون اساسی وقانون جزا  .  ب   ـ حقوق خاص  :  مثل حقوق فامیلی .       3   ـ  حقوق سیاسی مربوط نهاد ها  تشکیلات فعالیت های سیاسی واجتماعی میباشد  

 . 55  ـ  حق چیست   ؟  عبارت ازتسلط یا قدرت اداری که جهت انجام اعمال معینه به منظور             تحقق منافع افراد که قانون به آن اعتراف دارد به یک شخص داده میشود   .     7    

   56  ـ  علم چیست   ؟                 عبارت از دانیش است که به اثر تجارب مکرر بشر به وجود می آ ید   .   57  ـ  اهلیت چیست   ؟             حقی است که میتواند از آن استفاده بکند یا نکند ودرحقوق خصوص همه افراد دارای                  اهلیت قانونی هستند ولی صلاحیت وظیفه ومکلفیت است مامور دولت نمی تواند به میل               خود به آن عمل کند یا نکند بلکه اومکلف است درحدود یکه اجازه میدهند به صلاحیت                 خود عمل کنند واز آن هم تجاوزنکند  

. 58  ـ  دساتیرچیست   ؟           هدایت عاجل بوده که دریک دوره معین کاربوده که بعداز منظوری مقامات ذیصلاح             مربوط به پرسونل آن ادره میشود وزمان اجرای آن معین نمی باشد  

 . 59  ـ   نورماتیف چیست   ؟              چوکات بندی  ؛ هدایا ت ؛ قوانین ومقررات را درروشنی قانون اساسی برای واحدهای               وزارت ها نورماتیف گویند که به کمک طرزالعمل ها  ؛ لوایح ودساتیر ورهنمود ها               به معرض تطبیق قرار میگرد  

 . 60  ـ  مقرره چیست   ؟           عبارت از یک سند تقنینی است که صلاحیت صدور آنرا یکی ازقوای ثلاثه دولت دارد            فعلا مادون قانون است بعد ازتصویب مجلس وزرا وتوشیح رئیس جمهو قابل تطبیق است 61  ـ  فرمان چیست   ؟           عبارت از یک سند تقنینی حکم عام است که مبنی براجرای یک موضوع برای مدت زمان            محدود یانا محدود میبا شد  

. 62  ـ  مجلس چیست   ؟           عبارت از مباحثه میان یک گروپ ازافراد است که می خواهند باهم دریک موضوع تبادل            نظرنمایند وتصمیم اتخا ذ نمایند یک مجلس خوب یک مفاهمه موفقیت آمیز است   . 63  ـ  کارگروپی چیست   ؟           عبارت از فعالیت است که یک تعداد ازافراد با تشریک مساعی یا د سته جمعی بالای یک             موضوع خاص ومشخص اجرامیشود  

 . 64  ـ  تصمیم گیری چیست   ؟             عبارت ازانتخاب یک یا چند اختیارازمیان چندین اختیارات می باشد وبه سه نوع است  :        1 ـ  تصمیم گیری عادی  .  2  ـ  تصمیم گیری عاجل  .  3  ـ  تصمیم گیر بحث طلب  

 . 65  ـ  طرزالعمل چیست  ؟           عبارت ازروش است که متکی به قانون ومقرره بوده وبرحسب آن امورباید اجراشود 

 . 66  ـ  کنفرانس چیست  ؟           به آن جلسه گفته میشود که روی مسائیل سیاسی  ؛ اقتصادی  ؛  اجتماعی وفرهنگی دایر            می شود ودارای کیته ها ومعیار زمانی مشخص دارند   .   8                  67  ـ  سیمینارچیست  ؟           جلسه علمی  ؛  آموزیشی وتخصی میباشد که حد اکثر تایک هفته تدویر می یابد  .        ـ  داشتن تشکیلات اداری منظم درمرکز ودرسطح ولایا ت ودرولسوالی ها جهت حذف           مشابهت های کاری بین وزارت وادارات محلی   .        ـ   کاهش درمصارف  .  ـ  استفاده اعظمی از استعداد های نا یاب  

 . 68  ـ  اداره چیست   ؟             عبارت ازیک سلسله تعاونی پلان شده است که درآن رول  ؛  وظایف وروابط افراد             جهت نایل شدن به اهداف واضح شده باشد  

 . 69  ـ  حقوق اداره چیست  ؟            مجموع قواعد ومقررا است که روابط افراد را با اداره وروابط ادارات رابین هم تنظیم              می نماید  

. 70  ـ  مکاتب چیست   ؟            عبارت ازیک سند معتبر ومهم یک اداره است که هد ف آن خبردهی وارسال موضوعات            مهم به ارگانها ی مربوط است ویک امر معتبروحساب شده است  

 . 71  ـ  وارده وصادره ( اندیکا تور )  چییست   ؟            کتابی راگویند که درآن خلص موضوع ازروی متن مکتوب درج میگردد وچیزیکه درآن             مهم است عبارت از مسلسل بودن نمرات وارده و صادره صنف بندی ومراجع که به آنجا             اسناد ارسال میگردد 

 . 72  ـ  وارده چیست   ؟            عبارت از اسناد  ( مکتوب  ؛  پیشنهاد  ؛ فرمان  ؛ حکم وغیره که به دفتر مواصلت              می ورزد جهت آگاهی دفتر قید وارده گرفته میشود  

 . 73  ـ  صادره چیست   ؟           صادره عبارت ازاسناد ( مکتوب  ؛ پیشنهاد  ؛  فرمان  ؛ حکم وغیره که جهت آگاهی و            واطلاع به دفترقید وارده گرفته میشود  

. 74  ـ  مینوت چیست   ؟           عبارت ازکاپی مکتوب صادره است که جهت اثباط اجراات درفایل مربوطه اش نگهداری             میگرد د   

 . 75  ـ  مراجعه واقدام چست   ؟            مراجعه واقدام خبر عمده واصل بخش کاررا از اندیکاتور نشان میدهد کارمند مربوط             وقتی یک مکتوب وارد میگردد وزمانیکه جواب مکتوب وارده راتحریر وصادر می              نماید تا واضح گرد د که توسط کدام نمبر وارد وکدام نمبرمکتوب اجراات صورت              گرفته است   . یعنی مراجعه واقدام گردیده است 

  . 76  ـ  دفتر ثبت وراجستر چیست   ؟           کتابی راگویند که درآن احکام اسناد یعنی پیشنهادات  ؛ عرایض  ؛ هدایات ورهنمود ها            که مزین به امضا مقام ذیصلا ح اداره مربوط باشد د رج وثبت میگرد د   . 77  ـ  کارمند اداری چه مسئولیت دارد  ؟ 10            کارمند اداری مسئولیت دارد تا اسناد  ؛ مدارک ومکاتب وارده وصادره را با تفکوشناسای             قید وثبت نماید . همچنان وظیفه دارد تادرحفظ نگهداشت تمام اسناد مربوط توجه جدبخرج             دهد ودرصورت مفقودی ومندرس شدن اسناد میئولیت دارد  

 . 78  ـ   کارشناس کیست   ؟            کسیکه منحیث یک شخص متخصص دربخش کاری خود دارد وبه حیث کارشناس ایفای             وظیفه مینمایند  

 . 79  ـ  فرق بین رتبه وبست چیست   ؟             رتبه به اساس درجه تحصیل تعیین وتثبیت میگرد دولی بست به اساس ضرورت های هر             اداره مطابق احکام قانون درتشکیل تثبیت گنجانیده میشود  

 . 80  ـ  رتبه چیست   ؟            حق اکتسابی کارکنان دولت بوده که درمدت معینه برای شان تفویض میگردد 

. 81  ـ  استخدام چیست   ؟             عبارت ازانتصاب مشخص به خدمت دولت دریکی ازادارات یا مئوسسات دولتی یا جلب             استفاده ازشایسته ترین افراد وتشویق آنها به قبول مسئولیت دراداره استخدام به نسبت             اجرای امورعمومی میبا شد  

 . 82  ـ  خدمت چیست   ؟           عبارت ازانجام کارها حسب حکم رسمی اداره دولتی اعم ازاینکه خدمت دراداره دولت             باشد یا هرموئسسه ملی به شرط اینکه تادیه معاش ازبودجه دولت یا مئوسسه مربوط به             دولت صورت گیرد  

. 83  ـ  تحصیلات چیست   ؟           عبارت ازدریافت وبدست آوردن پدیده های که جنبه مادی  ؛ معنوی رادارا بوده ودراثر             سعی وتلاش هدفمندی تحقق یابد ویا عبارت ازکسب دانش  ؛  علمیت  ؛ مسلک ورشته             د ریک دوره مشخص ومعین میباشد  

 . 84  ـ  صلاحیت چیست   ؟           عبارت ازمجموع اختیاراتیست که به موجب قانون برای انجام اعمال به مامور دولت داده             شده است  

. 85  ـ  وظیفه چیست   ؟           عبارت ازحجم کارومسئولیت یک واحد تشکیلاتی ویا اجرای آن میباشد که توسط قانون            تثبیت ومشخص میگردد یا عبارت ازمسئولیت کاری یک کارمند یا کارکن است که مکلف            به انجام آن میباشد  

 . 86  ـ  مقایسه چیست   ؟           عبارت ازاجرای کار ووظیفه محوله است که به اساس تشکیل به یک شخص ویا فرد             محول شده باشد  

 . 87  ـ  پروگرام چیست   ؟           عبارت از صورت تمام اهداف ومرام های تثبیت شده یک واحد تشکیلاتی است یا به             عبارت دیگر ازردیف از ....ودساتیر جهت رسیدن به فعالیت های اینده می باشد 

 . 89  ـ  لایحه وظایف چیست   ؟ 11           عبارت ازسند است که درآن وظایف واستقامت های کاری شعبات مختلف یک اداره در           مطابقت به قوانین ومقررات نافذه تنظیم میگردد . یاسند است که اجراکننده  ( کارمندان و           کارکن  ) رامتوجه وظایف ومسئولیت هایش مینمایند این سند جهت استخدام تربیه انکشاف            سطح دانش کارمندان مورد استفاده قرار میگرد   .           اجزایت تشکیل دهنده آن عبارت ازعنوان ؛ وظیفه  ؛ تاریخ آغاز فعالیت  ؛  خلاصوظایف            ومسئولیت ها سستم راپوردهی میبا شد  

90  ـ  لایحه چیست   ؟           عبارت ازسند یست که درروشنی قانون ومقرره بوده ومطابق خصوصیت کاراداره            میگردد تامطابق آن اجراات صورت گیرد . صلا حیت منظوری لایحه وطرزالعمل رادر            بخش مربوطه دارند  

. 91  ـ  هدف ازکاندید شدن دربست مورد نظرچیست  ؟        1 ـ  کاردرراستای تخصص ومسلک  .  2  ـ  شرکت درمرحله بازسازی ونوسازی کشور         3 ـ  ارائه خدما ت عامه برای هم وطنان ازطریق انجام وظیفه درکمیسیون  .4  ـ  علاقه               مندی به کار مرتبط با مردم واجتماع  .  5  ـ  ایفای وظیفه درمحیط اکادمیک وداشتن               ارتباط با اشخاص نخبه ودارای اندیشه بزرگ  . 6  ـ  عیارشدن بحیث کارکنی که در              آینده بتوانیم راه گشای پرابلم های مردم وکشور درعرصه کاری خود باشیم  

. 92  ـ  منابع بشری چیست   ؟           عبارت ازپرورش  ؛  توسعه وحفظ نیروی لایق وشایسته کاردرجهت رسیدن به اهداف             اداره میباشد 

  . 93  ـ  مشاجره چیست   ؟           مشاجره درلغت کشمکش وعدم توافق راگویند ودر اصطلاح امور اداری ازناسازگاری            بین کارمندان  ؛ مراجعین ودرسطح آمرین نیز واقع میگردد 

. 94  ـ  پلان چیست  ؟           پلان عبارت از پروسه تحلیل وتفکر میبا شد که راه را برای رسیدن به اهداف نزدیک            میسازد ویا عبا رت ازیک سندی میبا شد که اجراات یومیه  ؛  هفته وار  ؛  ماهوار            ربعوار وسالانه یک اداره را پیشبینی مینماید ویابه عباره دیگر اتخا ذ تدابیر جهت رسیدن            به اهداف قبلا تعیین شده بوده که پلان گذاری یکی ازاجزای رهبری ویا رسیدن به اهداف            مطروحه اداره صورت میگرد که اسا سا ت عمده آن قرار شرح ذیل است   :      ـ   داشتن معلومات ازاجراات قبل فعا لیت اداره  .  ـ  ارزیابی ونتیجه گیری از اجراات قبلی   .      ـ   مطالعه قوانین ولوایح وضع شد ه درارتباط اداره مربوط   .      ـ   پیشبینی یک سلسله وظایف اجرا ناشده برای رسید ن به هدف   .      ـ   تعیین زمان واشخاص مسئول جهت اجرای وظایف   . 

 ـ  95  ـ  پلان کار شامل چه موضوعات میبا شد   ؟           شا مل  (  9  )   مورد است    .           1  ـ  عنوان  .  2 ـ  اهداف کاری  .  3  ـ  وظایف قابل اجرا  .  4  ـ  تاریخ اجرا  .           5 ـ  اجراکننده  .  6  ـ  مصارف تقریبی  .  7  ـ  نتا ئیج حاصله  .           8  ـ  امضا شخص تقدیم کننده   .  9  ـ  امضا شخص منظور کننده  

. 96  ـ  گزارش چیست   ؟ 12        عبارت ازارائه نتائیج فعالیت های انجام شده دررابطه به وظیفه سپرده شده به مقام وظیفه         دهنده میبا شد ودارای  (  6  )  قسمت است   : 1       ـ  عنوان مطلب  .  2   ـ  مقدمه  .  3  ـ  اصل محتوا  .  4  ـ  نتیجه گیری  .           5  ـ   پیشنها دات   .  6 ـ   امضا شخص گز ارش دهنده  

. 97  ـ  راپورچیست   ؟            عبا رت ازانتقال آیدا نظریا ت وپیشنها دات به مقام با لاترمیبا شد ویا کارکرد های انجام            شده است که  ( 4  ) نکته اساسی باید دررا پورنویسی مراعات گردد . 1 ـ  جمع آوری               معلومات  . 2  ـ نگارش . 3   ـ طرزانتخاب مطالبه  .  4   ـ   تصحیح واطلاع آن 

  . 98  ـ  اسا سا ت عمده که درگزارش مد نظر گرفته میشود چه است  ؟        ـ  گزارش باید برمبنای واقعیت ها استوار میبا شد  . ـ  دقیق وبدون قلم خورده گی با شد   .         ـ  عقب مانی ها وکمبودها وعوامل آن مشخص گردد  . پیشنهاد ات بخاطر رفع نواقص و            کمبود ها ارائه گردد . ـ  درگزارش افرادیکه وظایف محوله رابصورت درست انجام داده            اند نامبرده شود تا مورد تشویق قرار گیرند وهم چنان افرادیکه ضعیف کارکرده اند  

 . 99  ـ  ارزیابی چیست ودارای کدام اولویت ها میبا شد   ؟           ـ عبارت از سنجش کار افراد اداره است که دراثر آن عملکرد افراد یا معیار های ازپیش            تنظیم شده مقایسه ونتیجه آن ثبت وبه اطلاع کارمندان رسانیده میشود که دارای اولویت            های ذ یل میبا شد  .           ـ شناسای افرادیکه به منظور جابجای موئثر آنها  .  ـ  شناسای افرادیکه باید ارتقا داده شود          ـ تشخیص افرا د بیکاره وبی کفا یت که باید منفک گردند   .          ـ تشخیص نیا زمندیهای آموزیشی افراد . ـ  آشنای با خصوصیا ت شخص واستعداد افراد 

 . 100  ـ  فرق بین نظارت وارزیابی چیست   ؟              برای رشد وانکشاف یک اداره ضروری بوده درتحت نظارت وارزیابی یک اداره منظم              می تواند سستم اجراات  ؛ فعالیت ها و... تطبیق اهداف وپلان خودرا به وجه احسن              پیشبرده بخاطر اینکه نظارت وارزیابی ازهم تفکیک شود  .              علوم اجتماعی واقتصادی ارزیابی ونظارت را طور ذ یل شرح داده اند  .           نظارت  :  عبارت از علم منظم ودوامدار برای پیشرفت وتطبیق درپروگرام یک اداره              بود ه ودریک زمان معین اجرا میگردد. همچنان یک پروسه جمع آوری وتحلیل شاخص              ها برای آگاهی آمرین ومدیران بوده تا بتواند فعالیت ها ی اجرا شده را با پلان داده شده               مقایسه نماید وهمیشه تا ثیرات این فعالیت بالای اهداف مقاصد مشاهده گردیده  .               نظارت یک پروسه جمع آوری وتحلیل معلومات بوده واستفاده ازین معلومات درجهت              بهبود اداره میبا شد   .  نظارت یک وسیله شناخت قوت وضعف یک پروگرام است  .              وهمچنان برای اخذ تصا میم بعضی وقت ازنظارت استفاده میگرد د واگر نظارت و              بررسی یک پروگرام یا پروژه بصورت دقیق انجام پزیرد کمک کننده منا سب برای              پلان آینده خواهند بود  

. 101  ـ  بررسی  ؛  نظارت وتفتیش چیست   ؟              بررسی ؛ تفتیش و نظارت وظیفه متفا وت در ارتباط به طرز اجراات فعالیتها میباشد              که هریک درماهیت ازهم دیگر فرق داشته کاملا برای بهبود اجراات کارها بکا ربرده              میشود   . 13

102  ـ  بررسی چیست   ؟             بررسی یک موضوع با زرسی است ازصورت اجراات وتطبیق اهداف وپلانهای               حسا بات مالی واداری که توسط آمر اداره توظیف وتفویض صلاحیت به شخص دیگر               مطابق قانون میشود  

 . 103  ـ  کنترول چیست   ؟              شیوه است که به موجب آن ازصحت اجراات وفعالیت های کاری اداره درعرصه های              مختلف اطمنان حاصل میگردد 

. 104  ـ  تفتیش چیست   ؟              یک نوع رسیدگی درجهت استحکام امورمالی اداره است که توسط آن چگونگی اجراات              مسائیل مالی وبودجوی بخاطر کسب اطمنان آن صورت میگرد  . دراین ا رتباط آمر              اداره صلاحیت دارد که شخص را توظیف نماید تا ا ز صورت حسا بات اداره به نما یند              گی مذکور به اسا س تقاضای شان صورت گرفته رسیدگی کنند وتفتیش به معنی جستجو              وبا زرس کردن کاربوده ودر جریان بررسی رهنمای صورت میگرد 

 . 105  ـ  نظارت چیست   ؟            نظارت یک عملیه دوامدار ومسلسل ازجریان فعالیت اداره میبا شد چنا نچه گفته شد که              نظارت پیوسته ممد اجراات کارها بوده ورهنمود ها درعرصه امور اداری  ؛ حسابی              تطبیق پلانها واهداف فراهم میسازد گذشته ازین نظارت وسیله مهم درجهت رهنمای              اعضا وکارمندان مبنی برکار برد درست اصول اداره را مطا بق شرایط عصروزمان              حفظ میدارد وبلکه اصول اداره رانیز درعمل تطبیق میکنند 

. 106  ـ  چربررسی ونظارت ضرورت است   ؟               برای اینکه معلومات درباره اجراات دانسته باشیم که با معلومات تهیه شده دربا ره              فعالیت های اداره قضا وت های درست کرده بتوانیم باید بررسی ونظارت صورت گیرد              که ازاثر آن نتیجه درست بدست میا ید اشتباهات رفع شده وپروگرام ها به وجه احسن              تطبیق واصلاح میگردد ازاجراات که نظارت صورت میگرد نتیجه مئوثر بدست می آید              زیرا پایه اصلی مربوط مسئولین اند که چه کرده اند وچطور انجام داده اند پس نظارت              وبررسی بصورت عموم یک امرضروری بوده که تاثیرات عمیق بالای اداره دارد 

 . 107  ـ  اصول ومقررات نظارت وبررسی چیست   ؟               بررسی ونظارت دریک اداره باید منظم ودامدار بوده چون که یک قسمت رسمی               پروگرام راتشکیل می دهد وهم چنان مصارف بررسی باید تا حد امکان منا سب وکم               است  . درپروسه نظارت وبررسی باید ازمراحل ابتدای بیرون گردد وازطریقه های               مناسب آغا زشود تا استفاده کننده گان ازآن بهتر استفاده بتوانند واین پروسه را به صفت               یکی ازفعالیت های اصلی پروگرام قبول ننمایند وارتباط فعا لیت ها واشخاص ذینفع باید               ارزیابی گردد وبدین ملحوظ نظارت وبررسی رایک وسیله بهترشدن اجراات کاراداره               قبول ننمایند  

. 108  ـ  بودجه چیست   ؟               عبا رت ازبه مقابل قراردادن عواید پیشبینی شده ومصارف پلان شده دریک دوره معین                مالی میبا شد وبودجه به دونوع است   :            1 ـ   بودجه عادی   .  2  ـ   بودجه انکشافی   . 14

109  ـ  بودجه عادی چیست   ؟             شامل معاش  ؛  امتیازات وارائه خدمات عمومی اجراات عادی که طبق پلان مطروحه             بمصرف میرسد بودجه عادی رادولت وبودجه انکشافی رابیشتر دونرها تمویل میکند 

. 110  ـ  بودجه انکشافی چیست   ؟            به منظور تطبیق پلان های انکشافی شامل پروژه های مطروحه طی سال مالی که هدف            از آن پیشبرد یا تطبیق اهداف بشکل مرحله وارطی سال های متمادی میبا شد به مصرف            میرسد بودجه انکشافی ازیک سال تجاوزنمی کند اما استثنا برای چند سال بوده میتواند            مثلا پلان   (  5  )  ساله

111  ـ  تخصیص چیست   ؟             عبارت ازصدور اسناد واجرای مقدار پولیست که به منظور تطبیق پلان مالی درطی               مدت زمان معین شامل ماه ربع وسال ازطرف اداره مالی ذیصلاح به ادارات ذیربط                            ارسال وقابل اجرا میباشد درختم آن اداره مصرف کنند  به تهیه راپور مصرفی براساس               اسناد تقنینی کشور میباشد

 112  ـ  اقتصاد چیست   ؟             عبارت ازرابطه میان مولید  ؛  تجارت وتهیه پول دریک کشور میبا شد یا استفاده از               منابع قابل استفاده به نحوی که با عث ارزشمندی وحفظ پول گردد وازضیاع وقت جلو               گیری نماید ویا عملی است که درباره تخصیص منابع تولیدی جهت تولید کارهای گونا               گون توزیع  ومصرف آن درحال وآینده گفتگو میکند  

. 113  ـ  بانک چیست   ؟             عبارت ازارگان است که خدمات مالی را دربخشهای مختلف برای مشتریان عرضه               میکند مانند تهیه پول  ؛  توزیع پول حفظ اشیای قیمتی وغیره  

. 114  ـ  مارکتینگ چیست  ؟             عبارت ازتیوری پیشکش نمودن  ؛  اعلان نمودن وبفروش رسانیدن اشیا درمارکیت               آزاد راگویند ویا بازاریابی را گویند  

 . 115  ـ  عاید سرانه چیست   ؟             عبارت از مجموع عوائید ملی کشور تقسیم نفوس آن   

 . 116  ـ  سیاست داخیلی چیست   ؟             تطبیق قوانین   ؛  قانون اساسی  ؛  د فاع ازاستقلال  ؛ حاکمیت ارضی وحفظ منافع ملی               کشور میبا شد  

 . 117  ـ  سیاست خارجی چیست   ؟             سیاست مثبت فعالیت های بیطرفانه  ؛ عدم مداخله  ؛  حسن همجواری واحترام متقابل با               سایر کشورهای جهان  

 . 118  ـ  دولت چیست   ؟             ارکان حقوقی بوده که دارای سه قوه میباشد قوه قضائیه  ؛ قوه مقننه وقوه اجرائیه در               راس صدراعظم وکابینه بوده که اهداف دولت راتطبیق میکند ویا دولت یک سازمان                سیاسی بوده که دارای نفوس  ؛ موقعیت ومرزهای تعیین شده ودارای قوه ثلاثه میباشد 119  ـ  اهل خبره کدام اشخاص اند   ؟ 15              اهل خبره اشخاص مسلکی اند که دررشته ها ی خاص دارای تخصص  ؛ معلوما ت و                تجربه کافی میبا شد  

 . 120  ـ  شورای ملی چیست   ؟             شورای ملی عالی ترین ارگان تقنینی ومظهراراده مردم است وازقاطبه ملت نمایندگی              میکند شورای ملی متشکل ازولسی جرگه وکشرانو جرگه میباشد وهریک ازدو مجلس              جهت مطالعه موضوعات مورد بحث کمیسیون ها را تشکیل میدهد  

 . 121  ـ  توافقات لندن چیست   ؟             توافقات لندن درمورد انکشاف اقتصادی کشور وتطبیق اصلاحات اداری دایر شده بود               تا توافقات بن وتوکیو را ارزیا بی وبه صورت بهتر تطبیق نما ید    . 122  ـ  زندگی چیستت    ؟              عبارت ازیک نعمت خداوندی است که به حکمت خداوندی برای طبقه خاص اعطا گر                دیده ودریک محیط مطابق به قانون طبیعت عملی میگردد یا به عباره دیگر زندگی                یعنی زیستن به مفهوم واقعی آن که عبارت از دوره امتحان  ؛ آزمایش وعبادت خداوند                (  ج  )  ازنظردین مقد س اسلام میباشد  

. 123  ـ  حاکمیت چیست    ؟             عبارت از اعمال نفوذ دولت برقلمرو داخلی وخارجی آن میباشد وبه دو نوع است    .         1 ـ حاکمیت ملی : توسط ممثلین مردم تمثیل میشود مثلا . ازطریق پارلمان ؛ مجلس             موسسات   .        2 ـ حاکمیت دولتی : تطبیق سیا ست داخلی وخارجی مملکت توسط هیئات حاکمه دولتی است

 124  ـ  استملاک چیست   ؟              استملاک عبارت ازمجبور ساختن ما لک به مقصد واگذاری ملکیت جهت تا مین منافع               عا مه که برای رفع احتیاج عمومی د ربدل قیمت به اختیار اداره عمومی گذاشته میشود

 125  ـ  مهارتهای اساسی دفترداری چیست   ؟             عبارت ازپروسه  ؛  سازماندهی اسباب ووسائیل داخیلی د فتر وایجاد روابط رسمی و               منطقی بین واحد های مختلف داخلی وخارجی یک سازمان میبا شد که درنتیجه آن               فضای کاری خوب درداخل دفتر تامین میگردد  

 . 126  ـ  مفاهمه ویا ارتبا ط چیست   ؟              هرعملی که توسط آن افراد بتواند دررابطه به نیاز مندی ها  ؛  خواستها  ؛  ادراکات                نظریات وآگاهی خودبا یکدیگر تبادله معلومات نمایند بنام مفاهمه /ارتباط یادمیگردد

. 127  ـ  بازدهی  ( فید بک )  چیست    ؟               دربرابر فرستنده پیام می باشد که فرستنده را دررابطه به چگونگی بازدهی ...یا عبارت               ازعکس العمل گیرنده پیام دریافت پیام را با خبر میسازد   . 128  ـ  فرهنگ چیست   ؟              عبارت ازارزشهای مادی ومعنوی یک جامعه است  

 . 129  ـ 

 جلسه چیست    ؟              جلسه عبارت ازیک نوع گردهمای است که در ادارات مختلف ربرای مقاصد مختلف                چگونگی انسجام امور راههای نیل به اهداف مبا حثه روی مسائیل مورد نظر اتخا ذ 16               تصامیم مربوط وسایر مسائیل راه اندازی میگرد د   

 . 130  ـ  آجنداچیست   ؟             آجندا عبارت از طرح قبلی تمام اهداف وموضوعات مورد بحث یک جلسه میبا شد که               پروسه کار وجلسه مطابق به آن مرحله به مرحله به پیش میرود  

 . 131  ـ  نکات اساسی آجنداچیست   ؟              انتخاب مسائیل مورد بحث وتصمیم گیری  ؛  ارسال آجندا  ( 72 ) ساعت قبل نمونه                آجندا برای تمام مشترکین وتفکیک مسایل معلوم ونا معلوم میباشد   . 132  ـ  گزارش صورت جلسه چیست   ؟              گزارش جلسه یک نوع راپوری است که جهت آگاهی مشترکین جلسه ازنتائیج بد ست               آمده تاکید روی مسئولیت ها ومستند ساختن فعالیت های انجام شده وتصامیم اتخاذ شده                د رجریا ن جلسه ترتیب میگرد د  

 . 134  ـ  ساختارچیست   ؟              عنوان راپور  ؛  اسم مکمل نوسینده   ؛  موقف کاری  ؛  موضوع راپور  ؛  نظارت                عمده انکشافات  ؛  پیشرفت جریان کار سفارشات وضمایم   

 . 135  ـ  ارتباط عامه چیست   ؟                ارتباط عامه عبارت از علم وفن ایجاد ارتباطات بین یک سازمان ومراجعین آن                 میباشد  

 . 136  ـ  قراداد چیست    ؟              قراداد عبارت ازموافقتنامه تحریری است بین دویا چندجناح که د رصورت تخطی                هریک ازطرفین میتواند موضوع را به محکمه وعدالت بکشاند  .  قرارداد بین طرفین                 جهت یک سلسله عملکرد ها ویا امتناع ازآن درحال ویا آینده منعقد میگرد د 

. 137  ـ  اجرای قرارداد شامل چیست   ؟               نوعیت قرارداد  ( شفاهی وتحریری  ) ظرفیت طرفین قرارداد توافق نظر به                 مشروعیت حق مطالبه جبران خساره ومکلفیت های طرفین میباشد   . 138  ـ  شرایط قرارداد چیست   ؟            هویت طرفین  ؛  مشخص بود ن موضوع قرارداد  ؛  تادیات وزمان معین آن مشخصات              خدمات ووقت زمان اشخاص مسئول   ؛  محرمیت حق فسخ قرارداد توسط جانبین قرار               داد تحت قوانین کدام کشور ومدت قرارداد میباشد  

. 139  ـ  اصول کاری چیست   ؟             اصول کاری عبارت ازارزش های است که توسط کارمندان دریک اداره درنظر گرفته              میشود  .  اصول کاری براساس اخلاق وپرهیزگاری به هم استوار است   . 140  ـ  سا زما ندهی چیست   ؟             سازماندهی فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری وهماهنگی               میان آنان به منظور کسب صورت میگرد  

 . 141  ـ  دلیل وظیفه چیست   ؟              پروسه تشریح نمودن توقعات ازوظیفه  ؛  استعدادهای لازمه برای اجرای وظیفه میبا                شد ویا تحلیل وظیفه پروسه انگشت نما نمودن معیارات لازمه برای موقعیت کاربرد ها 17               یا اجراات د ریک وظیفه میبا شد   .                شناسای نمودن  ؛ مسئولیت های وظیفه  ؛  مها رتهای لازمه  ؛ توانمندی ها لازمه               توانمندی های لازمه به دونوع میبا شد   .            1 ـ متمایل به وظیفه  .  2  ـ  متمایل به موظف  

. 142  ـ  اهداف تحلیل وظیفه چیست   ؟             پروسه انتخاب موارد قانونی  وحقوقی ارزیابی کارکرد ها برای ارتقا وپیشرفت دوره               خدمت  ؛ تربیه وترینینگ  

 . 143  ـ  تخنیک های اسا سی منجمنت   :               دانش  ؛  تجربه ومها رت با عث رشد وارتقا ظرفیت خواهد بود  

. 144  ـ  تعریف منجمنت  :            عبارت ازیک پروسه کاری بواسطه دیگران وانجام دادن مئوثر کارهای اداری با استفاده              ازمنابع معین که محیط یا ما حول را تغیر بدهند   .        ـ   منجمنت .عبارت ازهنر تطبیق قواعد اقتصادی به خاطر استفاده خوب وکنترول کارمندان                 وموا د دریک اداره میباشد   .        ـ  منجمنت  .  عبارت ازتکتیک هیئت که توسط آن اهداف ومقاصد یک گروپ مشخص از             ازافراد معین دسته بندی و عملی میگردد  .        ـ  منجمنت  . عبارت ازقدرتیست که قوای بشری  ؛ منابع فزیکی ووسایط دریک مرکز             عملیاتی ترکیب نموده وازآن استفاده موثرمی نمایند   .        ـ  منجمنت   .  عبارت ازنیل به اهداف قبلا ترتیب شده توسط اجراات کارمندان یک اداره در               مسیر قبلا تعیین شده   .         ـ منجمنت  . قاعده تا پلانگذاری  ؛  ایجاد هماهنگی  ؛ انگیزش  ؛ نظارت وکنترول امور               دیگران درحهت رسید ن به هد ف می با شد  

. 145  ـ  تعریف ضرورت  :              هرآنچه که د ررفع مشکل کمک میکند عبارت ازضرورت است  . 146  ـ  ضروریات عمده منجمنت کدام ها اند   ؟          1 ـ    نیروی کار .   2    ـ    محل کار  .  3  ـ  وسایل کار 

. 147  ـ  تعریف مشکل   :                       موجودیت خلا بین حالت موجود وحالت مطلوب را مشکل گویند  

. 148  ـ  اقسام منجمنت   :           1 ـ مدیریت صلاحیتی  . 2 ـ اشتراکی  . 3 ـ حالات وچگونگی وضع 

. 149 ـ  وظایف منیجر چیست   ؟           1 ـ پهن کردن  . 2  ـ بسیج کردن  .  3  ـ  رهبری کردن   .  4  ـ کنترول کردن  .  

تمام شد .            

     نوشته ابراهیم   "  منتظری "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم مرداد 1391ساعت 21:16  توسط ابراهیم منتظری  | 

 

 مقدمه

       سپاس خدای عز وجل راکه بمن توفیق داد تا در راستای تاریخ  زندگی اجدادخویش معلو مات رابا کمک موسفیدان اهلی خبره تر تیب داده وبدست رس شما فر زندان وعلاقه مندان آن شخصیت با شهامت قرار دهم .

     خوانندگان ، و فرزندان عزیز وگرامی آنچه که دراینجا از زندگی نامه ء جامی درج گردیده دقیقًا از سخنان پدران بزرگ ما میباشند که حقیقت بوده ومطابق نقل آنان به رشته تحریر درآوردم تا درآینده از بزرگان خویش اطلاع داشته باشیم و  این معلومات صرف از موقعیت وجغرا فیای قوم احمد بیگ وتحولات زندگی و معرفی  یک خانواده جامی  میباشند  .

زندگی جامی:

      جامی ولد جمعلی از قوم فرستان دراصل از منطقه صدخانه ولسوالی شهرستانولایت جدید التاسیس دایکندیافغا نستان بوده که برای ادامه زندگی درمنطقه کتجیک تخمیناً درحدود سه صد سال پیش یعنی  درسال 1089هجری در این منطقه نقل مکان  نموده واز بزرگان قوم که درآن زمان از طبقه میران بر مردم حاکمیت داشتند طلب زمین زراعتی کردن وآن بزرگان قوم که از شهامت وغیرت واخلاق نیک آن آشنای داشتند تمام مربوطات قریه کتجیک رادراختیار شان قرار دادند که هر جای را که میخواهید  ،بر ای خویش زمین زراعتی  بیگرید،از اینکه جامی یک آدم دل آور وشکار گر آهو وزراعت پیشه  بود ناحیه سر کتجیک را که امروز بنام آن {تولی جامی } مسمی گردیده که جای بیابانی وسرسبز با طراوت ومحلی بود باش حیوانات وحشی ، واز نظر علف برای پرورش مواشی مناسیب بود ند این محدوده را مطا لبه کرده که مورد قبول آنان قرار گرفتند وبنا بر این زندگی را در همین جاآغاز نمود ن ودراین عصر زندگی تحول پر خم پیچ را طی نمود که مهمترین کاری تاریخی آن آزاد کردن مردم از ظلم بچه بهمن است که بعدًا روشن میگردد.

     آمدن نیروی نظامی بچه بهمن :

      پسری بهمن یکی از بزرگان اقوام ایماق ولایت غور که نژادوتاریخ آمدن آن دقیقا معلوم نیست که علیه امنیت مردم با حملات خشو نت بار و چور وچپاول مردم دایکندی با داشتن ۳۰۰نفر نیروی جنگی مجهز به اسلحه آن زمان که تفنگ فلته بودند سواره وپیاده از مسیر خدیر وکورگه وارد منطقه پیشوک وقولقدیر قوم احمد بیگ شدند واز همان جا به طرف بالا سر قوم احمد بیگ حرکت نموده و ضمن چپاول وغارت گری مردم را با خود میبردند که هیچ کس جرعت نداشتن درمقابل آن استاده گی نماید !ویا ازدنبال آن نروند !ویا از اعمال آن اعتراض کند .

     کمین زدن جامی در سری راه بچه بهمن:

     دراین موقع حساس که مردم به تاراج میرفت این دو مرد باهمت (جامی) وحسین سیاه شیش به طرف کوتل نرمگاه که در بینی قریه منا یکی قول وسیرک واقع است حرکت نموده  و این ایثار گری یک گام مهم بود که جهت مقابله با جنگجو یان با حس درد مندی مردم که بعید از ساز ماندهی منافع اجتماعی وسیاسی نبوده ودر سری راه آن در کمینگاه سنگر میگرند ، ووقت که بچه بهمن به فاصله بیست متری سوار با اسپ زینت دار میر سد با آن فیر میکند  ومرمی آن درناحیه پای وی اصابت کرده واز اسپ به زمین می افتاد وفرد مذکور فریاد می زند  که من را نکشید من زنده میشوم اما جامی دوباره شلیک میکند  وآن ظالم از پا درمی آید  وتمام نیروی وی بدون درگیری و مقا ومت بلا فاصله از همان لحظه فرار نموده ترک منطقه میکنند  وآن عده مردم که با آنها به زور میرفتند پس به خانه های خویش برمی گشتند وبدین طریق چپاول وحشت قروکش نموده و مردم آرام در زندگی  خود ادامه میدهند . وبعد ازاین واقعهء تلخ وهراس انگز تاریخی ، بزرگان قوم ،جامی را لقب ( پهلوان) دادند که بنام ( جامی پهلوان ) مشهور میگرد د .

    آمدن مادربچه بهمن به دیدن جا می پهلوان :

     بعد از گذ شت یک سال مادر وخواهر آن جهت دیدن عامل قتل پسرخویش که( جامی )پهلوان باشد در منطقه می آیند لذا وقتیکه جامی پهلوان را بزرگان ومتنفذین قوم به آن  معرفی میکند میگوید (( قاتل بچه من مرد است وپسرم را مرد کشته وبه دست نا مرد کشته نشده ما آرمان دیگری ندار یم فقط آرزوی من این بود که قاتل پسر خود را در چشم بیبنم )) .

پسران جا می پهلوان :

1-    حسنی

2-    عظیم بای

3-    محمد عیسی

4-    کرم بخش

5-    محمد حسین

 

    مختصات  نواسه گان   نسل جدید جامی که پراگنده در دایکندی ، مزار شریف ، هرات ، مشهد ، تهران و استرالیا زندگی میکند مختصراً ذکر میگردد.

1- حسنی دوپسر دارد  که بنام های (خداداد ، وعلیداد )

خداداد 4 پسر دارد بنام های ( مولا داد ، امیر داد ، محمد ، ابراهیم  )

الف -  مو لا داد فوت  کرده

ب- امیر داد 2 پسر دارد بنام های ( سر ور ، خانعلی  )

1-سرور دو پسر دارد بنام های ( همزه  ، رحمن )

2- خانعلی دو پسر دارد بنام های ( چراغ   ،  عصمت  )

ج- محمد یک پسر دارد بنام ( محمد عیسی )

الف -  محمد عیسی دو پسر دارد بنام های ( محمد موسی ، سخی  )

ب – محمد موسی فوت کرده وسخی سه پسر دارد بنامهای ( محمود ،جواد ،یاسین )

الف- ابراهیم   3پسر دارد بنام های ( اسماعیل ، خدایار ، محمد  )

 

علی داد 4  پسر دارد بنام های ( فقیر ، میر زا علی ، شیر علی ، جان محمد )

الف – فقیر 8 پسر دارد بنام های ( خداداد ، عبدل ، زوار علی ، سخی ، غریب داد ، حسین علی ، سلطان ، یو نس )

1-    خداداد  در مشهد  ایران ساکن است

2-    عبدل فوت کرده 3 دختر بجامانده

3-    زوار علی در مشهد  مفقود گردید

4-    سخی 3 پسر دارد بنام های محمود ،نجیب،  ......

5-    غر یب داد در مشهد ایران است

6-    حسین علی  در مزار شریف

7-    سلطان  در ایران

8-    یونس فوت کرده دوتا فر زندش همرای مادر به استرالیا است .

ب- میر زا علی 3 دختر دارد

ج- شیر علی 3 پسر دارد بنام های ( خانعلی ، بو مان ، ابراهیم منتظری  )

الف -  خانعلی 6 پسر دارد بنام های ( محمد ،رضا  . جعفر ، رحمت ، رسول ، هاشم ، بشیر)

ب- بو مان در مشهد  فوت کرده

ج- ابراهیم منتظری : (  5 ) دختر و (3 ) پسر دارد بنام های (گلشن ، فاطمه ، ضمیره ،گل چهره ، رشید ، جلال الدین  ،مار جان ، جمال الدین )

 

2- عظیم بای دو پسر دارد بنام های ( محمد بای ، خدابخش )

الف –محمد بای 5 پسر دارد بنام های ( اسلم ، گردی ، محمد علم ، غلام ، خادم )

ب- خدا بخش معلوم نیست که در کجا زندگی میکند.

الف – اسلم 3 پسر دارد بنام های ( سخی ، غلام ، خانعلی )

ب- گردی یک پسر دارد بنام ( خانعلی )

ج- محمد علم 3 پسر دارد بنام های ( خانعلی ، نور محمد ، اسلم )

د- غلام 3 پسر دارد بنام های ( حسن ، آصف ،  رضا )

ه- خادم 2 پسر دارد بنام های (             ،               )

3- محمد عیسی    2  پسر دارد بنام های ( قمبر ، کلبی حسن )

الف – قمبر 3 پسر دارد بنام های ( محمد علی ، قربان )

ب- محمد علی 5- پسر دارد بنام های ( خانعلی ، بو مان ، عوض علی ، رضا ، نوری)

ج- قربان  4 پسر دارد بنام های ( علی ،         ،          ،             )

الف – کلبی حسن  2 پسر دارد بنام های ( غلام حسن  ، غلام حسین  )

ب-  غلام حسن 2 پسر دارد بنام های ( خداداد ، مراد )

ج-  غلام حسین  یک پسر دارد بنام  (محمد حسین )

الف – محمد حسین 3 پسر دارد بنام های ( چمن علی ، محمد علی ، ظاهر )

4- کرم بخش  2 پسر دارد بنام های  ( موسی ، عیسی )

موسی 4 پسر دارد بنام های ( حسین ، جعفر ، ابراهیم واعظی ، جان محمد )

الف – حسین  یک پسر دارد بنام ( خان محمد )

ب- جعفر دو پسر دارد بنام های  (             ،             )

ج- ابراهیم واعظی 4 پسر دارد بنام های (    محمود     ،         ،         ،        )

د-  جان محمد   2 پسر دارد بنام های   (    قادر      ،    عارف      )

5-  محمد حسین پسر پنجم جا می است که از تعداد   زادو ولد  آن معلوم نیست که در کجا زندگی میکند .

 

سفارش

از تمام نواسه گان نسل جدید جا می  تقا ضا مندم که در این زندگی نامه تحقیق نموده واز کم کاستی های که  در این  بیو گرافی میبینند  از طریق .

شماره های تلفن :   

   (۰۷۷۳۷۸۵۹۶۵/۰۷۰۸۳۱۷۷۹۰  )  

ایمیل آدرس :

a.muntaziri@yahoo.com

در سایط گو گل :

WWW.DAIKONDI1390.BLOGFA.COM

به ابراهیم منتظری تماس بگیرند.

منتظری نظرات -پیشنهادات- و انتقادات شما هستم  .در هر جای که هستید شاد وخرم باشید .

 

اتو بیو گرافی:

 

زندگی نامه ابراهیم منتظری !

      من در حدود سال 1348در یک خانواده زراعت پیشه و مذهبی در منطقه کتجیک مربوط پائین سر قوم احمد بیگ ولسوالی سابق خدیر وفعلی مرکز ولایت دایکندی  افغا نستان چشم به جهان گشودم و از دوران کو دکی نزد پدر وما در مهربان  باداشتن یک زندگی متوسط بزرگ شدم.

تحصیلات ابتدای  :

     قرآن را نزد پدر، وخواندن ونوشتن را پیش یکی از ملای منطقه که به معادل صنف 4 امروز ی باشد آموختم ، و از نبودن کاغذ کافی حتی در سنگ نوشته نموده وبه مطالعه خویش ادامه دادم ، وبه تدریج شامل کورس های زمستانی شدم ودر سال 1375به صفت معلم مکتب گرزک  ایفای وظیفه کردم وپس از یک دوره آموزشی به دوام این وظیفه  متاَسفانه  به اثر جنگ های گروهی این  مکتب تعطیل وتعمیر آن ویران شد ن، واین جنگ های گروهی زمینه رشد اقتصادی ، فرهنگی را از بین بردند که  حتی رفت وآمد مردم قریه جات باهم دیگر قطع گردیده بودند وسوءظن ها ی افراد مسلح موجب اذ یت وآزارمسافرین گردیده بود.

مسافرت ها :

      جهت  کسب کار دودفعه در مزار شریف ودو دفعه در سالهای 1363- 1375درایران درکار های ساختمانی وغیره کار کردم .ودرسال1381 جهت خریدن جای حویلی  بدون خدا حافظی به پدر ومادر به مزارشریف حر کت کرده وبعد از بیست روز برگشتم .

مصیبت ها :

پدرم در تاریخ 20 /8/1381 از اثری شدت مریضی یک هفته ء در خانه فوت کرده و این مصیبت در زمان رخ داده که من در یک مسا فری 20 روزه در مزار شریف رفته بودم که بدون دیدن پدر ،وبدون گناه بخشی وخدا حافظی در قید حیات آن، فرصت نشد وبعد از مرگ پدر ، بدل من آرمان مانده است روح شان شاد یادش گرامی باد .

ومادرم بعد از مدت طولانی مریضی ( 7) ماه از اثر تکلف قلب بتاریخ 21 /  2 / 1385در خانه فوت کرد که من تا آخرین مرحله در کنار مادر بودم روح شان شاد یادش گرامی باد.

       دوام تحصیلات : 

در سال 1385بریاست معارف ولایت دایکندی به صفت مامور قرار دادی اجرای وظیفه میگردم و بعد از ساعت رسمی به مکتب لیسه شبانه سنگموم میرفتم  ودر سال 1387فارغ صنف 12 و در سال 1389 فارغ صنف 14 رشته دیپار تمنت ادبیات دری ریاست دارالمعلمین دایکندی  هستم  .

  

          جدول تعداد فر زندان  -- ابراهیم منتظری .

شماره

شـــــــــــــــــهرت

تاریخ تولـــــــد

محلی تولـد

درجه تحصیل

اســـم

ولــــد /بنت

۱

گلشن

ابراهیم

۱۹/۱۲/۱۳۶۵

کتجیگ

۷

۲

فاطمه

"

۱۱/۷/۱۳۶۸

"

۹

۳

ضمیره

"

۱۴/۳/۱۳۷۰

"

۹

۴

گلچهره

"

۲۶/۱۱/۱۳۷۱

"

۱۱

۵

رشید

"

۳/۷/۱۳۷۴

"

 ۱۲

۶

جلا ل الدین

"

۲۱/۷/۱۳۷۸

"

 ۷

۷

مارجان

"

۲۷/۳/۱۳۸۱

"

۵

۸

جمال الدین

"

۱/۹/۱۳۸۲

"

۴

 

دایکندی

نوشته ابراهیم منتظری

          ولایت دایکندی در مر کز افغا نستان مو قعیت  دارد و با ولایات با میان ، غور ، غزنی ، ارزگان ،هلمند هم مرز می باشد و این ولایت در مدار عرض البلد 335500و طول البلد 255500در دل آسیا واقع است ودر حدود 2400 متر از سطح بحر ارتفاع دارد . این منطقه دارای آب وهوای متنوع گرم و سرد وارتفاعات پستی های اند ک وجلگه ای سر سبز وبطور مجموع کو هستانی است .ویکی از محروم ترین وصعب العبور ترین نقطه کشور میباشد و با وجود کو هستانی بودن مناطق مختلف این ولایت نمی توان حتی یک متر جاده پخته پیداکرد کمتر ین  پول و‍‍پول چک برای عبور ومرور این مردم تا اکنون ساخته شده است اگر در بعض مناطق این ولایت سرک مو تر رو وآن هم  به صورت بسیار محدود وجود دارد که توسط خود مردم اهالی  به همکاری مو سسات با امکانات محدود وبه صورت غیر استاندارد وبدون رعایت مسائل ایمنی ساخته شده و در زمستان به مدت 6 ماه راه ها بروی این مردم بخا طر برف ریزی وآب خیزی بهار بسته است   به صورت کلی باید گفت که محرو میت دایکندی از هر گونه امکانات رفاهی ، تحصیلی ،آ موزشی ،بهداشتی امور در مانی که منجر به بی سوادی مطلق ، فقر شدید مشبوع بیماریهای مختلف وجود جنگ های داخلی  ونبود دولت مرکزی درسالهای گذشته وعدم توجه حکمرانان وسلطه داران منطقوی به هیچ چیزی بجز منافع شخصی شان دیگر چیزی فکر نمی کردند.وحدود   89٪مردم دایکندی در فقر زندگی میکند با تأسف در طی 9سال دولت حا مد کرزی ودر سال 1383تشکیل ولایت دایکندی چندان تغیر در زندگی مردم وباز سازی منطقه ،آن طوریکه وعده می شدند در این ولایت دیده نمی شود .

  اقوام  :

       از لحاظ جمعیت قو می در این ولایت اقوام  هزاره وبلوچ ، یعنی (شیعه اثناعشری)ساکین میباشند که بالا ترین نفوس را هزاره ها تشکیل میدهند که از لحاظ فر هنگی  نا انکشاف یافته ترین ومحروم ترین ولایت  در کشور است اکثر ولسوالی ها وقرات فاقدتعمیر مکتب تدریسی است و با وجود فعا لیت های گسترده وقابل ملاحظه ریاست معارف با همکاری  موسسات چون) APEP-DHSA (  وهنوز هم  با داشتن  صدها  مشکلات آموزشی ، الحمد الله دختر  و پسر این ولایت از نعمت درس برخوردار شده است  که حدود) 156) باب مکتب لیسه و (94 ) باب مکتب متوسطه و(102) باب مکتب ابتدائیه ( جمعاً 352 باب مکتب ) در سطح ولایت فعال است وبالا ترین مقطع درس با فعال شدن ودارالمعلمین در سال (1387 ) تا صنف (14)ودانشگاه (خصو صی )ناصر خسرو در سال 1390فعال شده تا صنف 16راتدرس میکند  .که از تاسیس این دو نهاد علمی چندان  نمیگذارد . و از لحاظ امکانات فرهنگی اطلاع رسانی وحضور نهاد های مدنی باید گفت که این ولایت دارای دو رادیوی محـلی با مــــــــــــــوج ( FM)ا ست که مر کز ولایت را در تحت پوشیش دارد و در این ولایت کتاب خانه  نشرات مطبوع مانند مجله ، روز نامه ومطبوعه کتاب فروشی بزرگ موجود نیست  البته جدید اٌ سه نشریه  در نیلی نشر شده است که تعداد نشرات آن بسیار محدود است  مانند گاه نامه نمای دایکندی ودوهفته نامه نسخه خطی که نتیجه خط نویسی نشر میشود  از لحاظ راه های مواصلاتی سرک  پخته اصلاوجود ندارد واکثر راه های ولسوالی ها وقرات وقصبات خراب وعبور ومروراز آن مسیر ها مرگ بار میباشند .                                            

وضعیت صحی  :

      در مورد وضعیت صحی در این ولایت نیز قابل ذکر است . در تمام ولایت 26کلینک است که به تعداد 17 باب آن ابتدای و9 باب آن تخت خواب  دارد  و ازبین اینها یک شفاخانه TB در شهرستان وجود دارد  ودیگر اینکه شفاخانه زهرا بیات  در مر کز ولایت می تواند جراحی اند ک را انجام دهد و اکثر با شند گان مردم این ولایت دست رسی به دوا در مان وامکانات طبی وبهداشتی ندارند که بطور اوسط در 24828 نفر یک کلینک میرسد .

مساحت این ولایت    : 

   دایکندی دارای مساحت 22019 کیلو متر مربع و2846 قریه و80٪اراضی این ولایت کوهستانی است. 

واحد های اداری ولایت دایکندی :

1-          ولسوالی نیلی  : مر کزولایت دایکندی دارای 165 قریه و95340 نفوس وبه مساحت 780 کیلو متر مربع مساحت میباشد که دارای آب وهوا ی تقریباٌمعتدل میباشد .

2-          ولسوالی خدیر : مر کزیت خدیر دارای 294 قریه 1920 کیلو متر مربع مساحت ودارای 83400نفر نفوس ودارای آب وهوای نیمه معتدل میباشد .

3-          ولسوالی اشتر لی : به مر کزیت شیخ میران دارای 343 قریه 1890کیلو متر مربع مساحت وبه تعداد 88340 نفر نفوس ودارای اب وهوای نیمه معتدل میباشد .

4-          ولسوالی سنگ تخت : به مرکزیت سیلبتو ی بندر دارای 290 قریه و1095کیلو متر مربع مساحت وبه تعداد 78900 نفر نفوس ودارای آب وهوای سرد میباشد .

5-             ولسوالی شهرستان : به مرکزیت القان دارای 290 قریه ودارای 4653کیلو متر مربع مساحت وبه تعداد 72450 نفر نفوس دارای آب وهوای نیمه معتدل میباشد .

6-             ولسوالی میرامور به مرکزیت تکاب دارای 326قریه ودارای 1921 کیلومتر مربع مساحت وبه تعداد 88400نفر نفوس ودارای آب وهوای نیمه معتدل میباشد .

7-             ولسوالی کجران : به مرکزیت کجران دارای 326 قریه ودارای 1610 کیلو متر مربع مساحت وبه تعداد 73800نفر نفوس میباشد واین ولسوالی دارای اب وهوای گرم سیر میباشد .

8-             ولسوالی کیتی به مرکزیت سریتغان دارای 196قریه ودارای 1610 کیلو متر مربع مساحت وبه تعداد64900نفر نفوس میباشد این ولسوالی دارای آب وهوای گرم سیر میباشد .

9-             ولسوالی گزاب:به مر کزیت چونی  دارای ( 126 ) قریه  ودارای (  4240 )  کیلو متر مربع مساحت وبه تعداد ( 78450 )نفر نفوس میباشد که تر کیب از اقوام پشتو وهزاره است . اما کنترول واداره امور  اداری آن از تا سیس ولایت دایکندی به این طرف با ولایت ارزگان جنجال ولاینحل باقیمانده که تسلط کدام یکی ازاین ولایت در آیند معلوم نیست .

تعداد نفوس  :

       مجموع نفوس این ولایت حدود اً ( 645530 )نفر بدون ولسوالی جنجالی گزاب است که با نفوس این ولسوالی دارای (  723980  ) نفوس میباشند . و در ترکیب جمعیت از نظر جنسیت 48٪از نفوس را طبقه اناث و52٪را مردان تشکیل میدهد واز جایکاه سواد در حد وسط قرار دارد وتعداد مرگ میر در بین زنان واطفال زیر 5 سال فوق العاده بالا است ومیانگین عمر در حدود 60 سال است ترکیب جمعیت از نظر سنی بینی 10 تا 35 سال تشکیل می شود که این جمعیت جوان دارای قدرت وتوان کاربوده .اما هیچگونه زمینه کاری تا کنون برای این جمعیت جوان فراهم نشده وبسیاری این جوانان در کشور های بیگانه آواره است .

 

مروری برعنعنات مردم هزاره  دایکندی:

عنعنات ، رسوم ، عادات یک کلتور وفرهنگ آن جامعه وبیان گر سطح دانش ، تر کیب اجتماعی ، دسته بندیها واعتقادات مردمان مختلف در دراز نای تاریخ بوده است .عرف وعنعنات بعد از قوانین مدون واعتقادات مذهبی ، راه کشای بن بست ها وتنظیم کننده حیات اجتماعی جوامع بوده وحتی بعضاً زمانیکی قوانین مد ون در موارد قضا یای بخصوص مسکوت ومجهول باشند به رسوم ، عرف عنعنات متد اول آن جامعه مراجعه  میگرد د.

رسوم وعنعنات جوامع مانندی سایر پدیده ها ی اجتماعی از گزند مرور زمان وتحولات زاده شرایط بی تأ ثیر نیست چه بسا رسوم وعنعنات مردمی که طی سالیان اخیر بنا بر عوامل مختلف متروک گر دیده که شاید برای نسل های نوین نا شناخته ونا مأ نوس بوده باشد ویا صرفاً یاد وخاطره ای از آنها را از زبان آدم های اسلاف وبزرگ سالان خویش شنیده باشند.

به هرحال آنچه مربوط به عنعنات ورسوم مردم ما در سطح ملی میگردد ،با تفاوت های اندک در همه جای کشور عمومیت دارد

که البته این تفاوت ها وتمایزات درمیان یک قوم ساکن دریک محل تامحل دیگر نیز وجود دارد ،چنانچه ما از چند گونگی گویش ها از یک زبان را در نقاط مختلف میتوانیم به نمونه بگیریم که البته پیچدن به این بحث جدایی از مطلوب مطروحه مابوده وایجاب تحقیقات ومطالعات ا کا د میک گسترده را می نماید .

آنچه راکه تحت عنوانی پاره ای ازرسوم وعنعنات مردم هزاره است مایلیم به نگاریش بگیریم ، که شامیل نگریشی گزاریست برعرف وچگونگی برگزاری بعضی ازمراسم شامل عنعنات مرد می هزاره ها چون اعیاد ،محافل عروسی وسوگواری ، که امیدوارم این مختصرمعلومات ،خدمتی درجهت تفهیم توسیعه فرهنگ کشورنموده باشم .

عنعنه ای عزاداری :

غم شریکی وهمدردی با فامل صاحب عزا ، یکی از سنن آداب وپسندیدهء دینی وملی ماست که در سر تاسراقوام مختلف کشور به انواع گو نا گون مروج است واین خصیصه در بین مردم هزاره به تر تیب آتی معمول است :

اگر فردی از فامیل در یک قریه وفات می نماید ،  زنان ومردان قریه به خانه ء متوفی رفته در سوک وماتم فامیل وی سهم میگرند، خبر مرگ متوفی توسط  فامیل ،همسایه آن به دهات دور ونزدیک اطلاع داده می شود.اهالی نزدیک قریه(دیار، همسایکان ) ازهر خانه به اندازه معین  نان جمع آوری نموده برای کسا نیکی درتشییع جنازه اشتراک می ورزند غذا  تهیه می نماید.

شایان ذکر است که در اکثر نقاط رسم به این بوده که اقارب وخویشاوندان متوفی به اندازه توان  مالی خویش بعض  از کمک های پار چه وپول  را بر جنازه  بعد ازپاک شوی (غسل ) میانداختند ، وهمچنین بعضی پذیرای وخد مت سائیر مشایعین ومهمانان   اها لی قریه را انجام مید هند  ،  بعض از قریه جات  الی مدت سه شبانه روز غذای سه وقت مهما نان وفا میل مصیبت دار را میدهند  وبقیه مصارف صرف به عهده خانواده میت است . اما بر عکس بعض قریه جات برای صاحب میت هیچ کمک ندارد تکلفات میت تنها بدوش خانواده میت است ، چه اقتصاد دارد ویاندارد .

مراسیم عروسی :

برگزاری مراسیم عروسی ویا  (توی ) در بین مردم ازیک قریه به قریه جات دیگر نظر به رواج تفاوت دارد.

در قدم اول پسر بدنبال پیداکردن  همسر به طریق دلخواه برای خود  پیدا می کند . وپدر دختر وپسر به توافق ، تعیین پرداخت گله که حد اقل از یک صد هزارافغانی الی  چهار صد هزار افغانی نقد یا جنس که اصل گله با شد کوتاه  میکند ،  وتمام مصارف (توی) تعداد نفرهای بخش خور برای فاملین دختر ازطرف پدر پسر در نظرگرفته میشود که رضائیت گرفتن آنها شرط است .

بعد اً شرینی خوری از طرف خانواده ء دختر وپسر به اشتراک اقارب اها لی قریه با بردن لباس برای عروس نسبت تحکیم روابط   داده میشود . ودر این گونه موارد رسوم وعنعنات  ، پدر پسر گله ای تعیین شده ومصارف را تحویل خانواده عروس  نموده وتعیین زمان بردن عروس به خانه داماد را روشن میکند وسه روزپیشتر از توی عروس کارت های دعوت به اقارب واهالی قریه فرستاده میشود ، ودر آن قریه که کارت عروسی نباشد توسط نفر با خبر میگردد.

لباس عروس داماد وجزیه ازطر ف پدر دختر تهیه ودوخته میشود که در روز( توی ) به آنها پوشانیده سوار باموتر ویا اسپ میگردد،در هنگامیکی محفل عروسی نزدیک بخانه عروس میرسد تعداد انگشت شماری از اقوان پدر دختر عروس را استاد میکند و بنام ( گاوچپ چی ) که حق خود میداند از پدر داماد خواسته می شود که این چزی خوسته شده را پدر دامادقبول میکند وعروس که به دروازه میرسد پیش از اینکه داخل خانه شود یک گو سفندرا اطراف عروس وداماد چرخ داده ذبح می کند .و میله ،شادمانی در خانه داماد تا آخر شب ادامه می یابد .

طرزبرگزاری مراسم عید ها :

قبل از فرارسیدن عید ها ی ( روزه  ،عید سعید اضحی  ،عید نوروز ،عید غد یر خم )  بگونه محدود خانه تکانی صورت میگرد تا مراسیم عید به اندازه توان اقتصادی تجلیل شوند ان هم متفاوت در هر قریه است .

الف ـ مثلاً عید روزه (عید سعید فطر ) صرف عید خوردن بعد از سپری شدن ماه مبارک رمضان است  که در صبح روز عید همه مردم در نماز عید فطر جمع شده بعداز ادای نماز صرف غذا می کند وبعض از خانواده ها برای شادی روح گذ شته گان خود همسایه واقارب های خود راجمع نموده خیرات وقر آن خوانی می کند .

ب ـ  عید سعید اضحی که یک عید بزرگ است اگثر از خانه ها برای اقوام گذ شته گان خیرات وقر آن خوانی وبرای مرحوم تازه گذشته ای کمتر از یک سال قربانی میکند تابه قبولیت الهی روح گذ شته گان خوشنودگردد.

ج ـ عید نوروز یک تحویل سال جدید است که دید وباز دید اقوام فامل از همدیگر درطی سه روز با بردن تحایف اندک وجود دارند .عده ء از بزرگان وجوانان دریک نقطه مشخص جمع شده طبق معمول بامیله های چون مرغ جنگی ، کشتی گیری ،توپ بازی  بدون شرط برد و باخت در ایام عید باشادی وسرورسپری میگردد.

د ـ  عید غدیر خم ، این عید زیاد مورد توجه نیست ودر ایام این شادی غم همرا است .

نذر چار شنبه سوری :

این نذر که بنام نذر بی بی هم یاد میگردد معمولاًدر هر سال در روز چارشنبه اخیرماه صفر ازطرف زنان تر تیب میگردد .وآن قسمی است  که زنان خانه یک مقدار  روغن را به نیت  نذر گرفته وآنرا در روز چهار شنبه سوری همرا با مقدار لازمه آرد گندم وسمنک حلوا پخته نموده واهلی دیار قریه جمع شده صرف مینماید .

روی هم رفته این نذر جنبه عمو میت بخود گرفت یعنی از انحصار زنان خارج گردیده مر دان نیز در خوردن آن شرکت پیدانمودند که امروز نذرمذکوردر  بعض  نقاط  بنام نذر دیکچه هم یاد میگردد .

اما بعضی از علمای دین این گونه رسم (نذر) را جایز نمی دانند  ؟

مثل های هزارگی در گو یش هزارگی :

1-    نان در دستر خوان داری ، روی ده عالم داری

2-    خانه پر خاتو ، بد نامی سری پیرخاتو

3-    نیمد سیاه سفید نمی شود

4-    چمچه خشک بدهن جور نمیه

5-    با جور میده وشکم گرسنه کار نمیشود

6-    گشنه در خانه خیر به صحرا نمیرسد

7-    همان درک است همان خرک

8-    سک زرد ، برادر شغال است

9-    کور خود ،بینای مردم

10-        بزمرده شاخ زرین

11-     صدای دُ هل از دور خوش نمای است

 

شعر در باره وصف کشور عزیزم افغا نستان

وطن ای جان شیرنم فدایت               وطن قربان کوه ودره هایت

هما نا پروریدی همچو مادر              هزاران نره شــــیران دلاور

***********************************

وطن آزاد گشتی شاد مان باش            زجور روز گاران در امان باش

میان کشوران صلح پرور                 برای صلح خواهی قهرمان باش

وطن دیگر پریشانت نبینم                 گلی حسرت بدامانت نبینم

وطن عشق فروزانی تو دارم              بدل مهرشکوفای تودارم

امید کار جانب زیر بسیار                 به وادیهای سوزان تو دارم

وطن قربان دشت کوه سارت              زمستان وخزان و نوبهارت  

بهارانت هزاران لا له دارد                فدای لا له های کوهسارت

وطن را خانه خور شید سازم              نکوه میهن راجاوید سازم

 + نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390ساعت 11:56  توسط ابراهیم منتظری  |